پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

آشنایی با ارتباطات سلامت

دسته بندی :
صفحات کتاب:
167
کنگره:
RA440/5‏‫‬‮‭‏‫‬‭/‮الف‬3آ5 1397
دیویی:
613/07
کتابشناسی ملی:
4982444
شابک:
978-600-8942-28-3‬
سال نشر:
1397
قیمت:
6,000 تومان
امتیاز:
0
(0 نفر)
...

خرید تک محصول:

25485
آشنایی با ارتباطات سلامت
type
2.3 مگا بایت
60,000 تومان
صفحات کتاب 167
کنگره RA440/5‏‫‬‮‭‏‫‬‭/‮الف‬3آ5 1397
دیویی 613/07
کتابشناسی ملی 4982444
شابک 978-600-8942-28-3‬
سال نشر 1397
مقدمه
فصل یکم: ارتباطات سلامت
نویسنده: ک. ویسواناث؛ مترجم: حبیب راثی تهرانی
ضرورت محوریت ارتباطات در سلامت
سازمان بندی رشتۀ ارتباطات سلامت
ابعاد ارتباطات سلامت
مدل های رفتارهای بهداشتی
ارتباطات سلامت و پردازش اطلاعات
ارتباطات بینفردی
ارتباطات میان ارائه دهندگان خدمات و مخاطبان
حمایت اجتماعی، سرمایۀ اجتماعی و شبکه های اجتماعی
ارتباطات ریسک
رسانه های جمعی و سلامت
استفادۀ روزمره از رسانه ها و سلامت
استفادۀ هدفمند و راهبردی از رسانه ها
جست وجوی اطلاعات
رسانه، تحریک و حمایت رسانه ای در سلامت
کمپینهای سلامت
استفاده از رسانه ها و تأثیرات رسانه ها بر سلامت
چند مجموعۀ آماری مهم برای کاربرد عمومی
ظهور چالش ها و ابعاد جدید در ارتباطات سلامت
منابع
فصل دوم: نگاهی به مطالعات ارتباطات سلامت در آسیا از سال 2000 تا سال 2013
نویسندگان: می او. لوین؛ چارلز تی. سالمون؛ وی کیم وی؛ مترجم: شیرین احمدنیا
مقدمه
سیمای پژوهش ارتباطات سلامت در آسیا
روشها
شروط دربرگیرندگی مطالعه
مقولههای کدگذاری
بیماری موردِنظر
فرایند کدگذاری و تحلیل
نتایج
تعداد مقالات منتشرشده (2013-2000)
کشور موردِنظر
منطقة موردِنظر
نظریة به کار گرفته شده
روشهای پژوهش و ابزار بهکارگرفتهشده
بیماری های موردِنظر
بحث
منابع
فصل سوم: کمپینهای ارتباطات سلامت در کشورهای درحال توسعه
نویسندگان: سوروچی سود، کورین شیفنر ـ راجرز، جوانا اسکینر؛
مترجم: معصومه شفعتی
کمپینهای ارتباطات سلامت در کشورهای درحال توسعه
تعریف کمپینهای ارتباطات سلامت
تعریف کشورهای درحال توسعه
روش
نتایج
بحث
محدودیتها
پیشنهادها
منابع
فصل چهارم: رادیو در عصر اچ آی وی/ایدز آیا می تواند همان گلولۀ جادویی باشد؟
نویسندگان: تاواندا سیداسکای نیاواشا و کریسپن چی پونزا؛ ترجمه: عاطفه آقایی
1. مقدمه
شرایط اچ آی وی/ایدز در آفریقای جنوبی
پخش رادیویی و ارتباطات ویروس نقص ایمنی/ایدز
رادیو، ارتباطات تغییر رفتار و خودکارآمدی
رسانه، آموزش و آگاهی دربارۀ ویروس نقص ایمنی
رسانههای جمعی و غربالگری و مشاورة ویروس نقص ایمنی/ایدز
رادیو و ویروس نقص ایمنی/ایدز: مطالعۀ موردی دانشگاه آفریقای جنوبی
اهداف پژوهش
چهارچوب نظری
هابرماس و حوزة عمومی
نظریة رفتار برنامهریزیشده
2. مسائل روششناسی
طراحی پژوهش
جمعیت، نمونه و روش نمونهگیری
جمعآوری دادهها
تجزیه و تحلیل دادهها
3. نتایج
رادیو و آگاهی انتقادی
رادیو به عنوان یک دنیای واقعی متشکل از تجربیات زنده و هنجارهای فرهنگی
رادیوی دانشگاهی و تشکیل سرمایة اجتماعی
توانمندسازی، گفت وگوهای رادیویی و سواد اچ آی وی/ایدز
پیامهای رادیویی، هنجارهای ذهنی و خودکارآمدی
4. بحث
5. نتیجهگیری
6. کاربردها در اقدامات اجتماعی
منابع
فصل پنجم: اهمیت سرمایۀ اجتماعی در کمپین های ارتباطات سلامت
نویسندگان: چول جو لی و جنیفر ا. کام؛
ترجمه: ثریا احمدی و عرفان رضایی صفا
مقدمه
نقش سرمایة اجتماعی در کمپین های ارتباطات سلامت
کاربست نظریۀ رفتار برنامه ریزی شده برای سرمایة اجتماعی ویژۀ کمپین
توضیح اثرات تعاملی سرمایة اجتماعی و مواجهه با کمپین
روش
سنجه ها
مواجهة کلی با تبلیغات کمپین ضد دارو )R1(
سرمایة اجتماعی معطوف به مبارزه با مواد مخدر )R1)
متغیر های رفتار برنامه ریزی شده (R2)
ارتباط هدفمند والد ـ فرزندی راجع به مواد مخدر (R2وR3)
متغیرهای کنترل )R1)
تجزیه و تحلیل آماری
نتایج
بحث
کاربرد کمپین های سلامت برای بهبود ارتباط هدفمند والد ـ فرزندی پیرامون...
اهمیت سرمایۀ اجتماعی درکمپین های سلامت
نظریه پردازی برای پیوند مواجهة رسانه ای و مکالمه
محدودیت ها و پژوهش های آینده
نتیجه گیری
منابع

محصولات مشابه

نمایش همه