پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

درآمدی بر بلاغت زبان فارسی برپایه سخن سعدی

ناشر : روزگار

نویسنده :

نسخه های موجود: کتاب الکترونیکی

قیمت: 11,000 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

...
صفحات کتاب 327
کنگره PIR۳۳۵۶‏‫‭/م۳د۴ ۱۳۹۷‬
دیویی ۸‮فا‬۰/۴۲۰۷۶
کتابشناسی ملی 5237875
شابک 978-964-374-843-2
سال نشر 1397
پیش گفتار
روش کار
فصل اول: کلیّات
بلاغت
بلاغت و ساخت نحوی
بستر های بلاغت در زبان فارسی
پیوند بلاغت با نگارش
نقشِ تکیه در بلاغت و بیانِ معنا
ظرفیتِ تغییر ساخت و صورت
تأکید و مبالغه با جابه جاییِ حرفِ نفی از جای اصلیِ خود
تغییر زمان و وجه فعل
یک معنا با سه ساختِ نحویِ متفاوت
استفهام انکاری و جملۀ خبری منفی
پنج ساختِ نحویِ متفاوت از یک معنا
پیرامونِ تطابقِ ساخت های نحوی با موقعیتِ کاربردی آنها
حرفِ نفی
مقایسۀ ساختِ نحوی بیان لازم و ملزوم با چند ساختِ دیگر
ساختِ علّت غایی و «نخواهی »
فاعلِ دستوری و فاعلِ حقیقی
ساختِ مجهول
تفاوتِ موقعیتِ کاربردیِ صورت مثبت و منفی یک جمله
اهمیت جایگاه اجزای کلام
ضرورتِ ذکرِ ضمیرِ فاعلی
ثبوتِ حکم با جملۀ اسنادی
فصل دوم: جلوه های مهّم بلاغت در زبان فارسی
گفتار یکم: تشخّص و برجستگی واژه
مبتداسازی
ساختِ «ارجاع ضمیر به اسم ماقبل»
تفکیک مضافٌ الیه از ترکیب اضافی
تفکیک مضافٌ الیه از مضاف به شکل بدلی
تفکیک صفت از ترکیب وصفی
تفکیک معطوف از ترکیبِ عطفی
تشخّص متمّم
واژه ای با چند نقش دستوری
گفتار دوم: تأکید و مبالغه
ساخت ها و ترکیباتِ نحویِ بیانگر تأکید اسم
ساختِ نحویِ «این/ چنین/ این چنین+ اسم (+ صفت)»
ساختِ نحویِ «این/ چنین+ اسم+ که+ جمله»
تأکیدِ اسمِ مصدر با «این»
ساختِ نحویِ «اسم+ ی+ جملۀ اصلی+ که+ جملۀ وصفی»
اسمِ همراه با صفتِ اشاره و جملۀ وصفی
تبدیلِ عبارتِ غیر جمله به جمله
ساختِ شبهِ اسنادی شده
ساختِ نحوی «صفت+ ی+ گونه+ ی»
تأکید و مبالغه بر جمله
تغییر صورتِ کلام
به کاربردنِ حرفِ «که» برای تأکیدِ مفهومِ کُلّیِ جمله
تأکید بر جزئی از جمله که خود جملۀ کامل است
تغییر زمان فعل
تأکید بر فعل
جداییِ حرفِ نفی از فعلِ منفی
تأکید فعل در حالتِ استمراری و غیر استمراری
گفتار سوم: تقدّم و تأخّر
تقدّم مفعول بر فاعل
رعایت اصل سخن و محوریت موضوع
تأکید تقابلی بر فاعل
جابه جایی مسند و مسندٌ الیه
تأخّر مسندٌ الیه
تقدّم مسند
تقدّم و تأخّر اجزا در جملات مرکّب
تقدّم متمّم و قید در جمله
تقدّم فعل بر دیگراجزای کلام
گفتار چهارم: بلاغت ساخت نحوی
رعایتِ اصلِ سخن و محوریتِ موضوع
ساختِ نحویِ جملۀ بزرگ و کوچک
استفاده از ساختِ بدل به جای ترکیبِ اضافی
خوش ساختیِ کلام
تفسیر واژه یا حالتی از جملۀ قبل
تنازع (یک واژه با دو نقش دستوری)
تعدّدِ جملات
نکاتی پیرامونِ بلاغتِ ساختِ نحوی
استقلال جایگاه مسندٌالیه در جملاتِ مرکّب
تعلّقِ واژه ها به هم
جایگاه جملۀ وصفی و اسمِ آن از نظر فصاحت
گفتار پنجم: بلاغتِ روساختِ جملات نسبت به ژرف ساختِ آنها
جملۀ تفسیری
جملۀ بدل از «آن/ این»
اسمی که دارای صفتِ اشاره و جملۀ وصفی/ توضیحی است
جمله ای که خود یکی از اجزای جملۀ اصلی است
گفتار ششم: ایجاز
ساختِ نحوی و ایجاز
تعدّدِ فعل
تشبیه
بدل
اضافۀ اقترانی
مجاز
اضافۀ جزء پیشینِ فعلِ مرکّب به یکی از اجزای جمله
حذفِ فعل از جمله
تبدیلِ دو جمله به یک جمله
حذف پاره ای از گفتار به قرینۀ معناییِ ادامۀ سخن
حذفِ متمّمِ فعل
فصل سوم: جمله و ساخت های نحویِ پرکاربرد در زبان فارسی
گفتار یکم: حصر و ساخت های نحویِ آن ۱۳۶
شیوه های حصر ۱۳۸
بیان حصر با تکیه ۱۴۰
استفاده از عوامل/ نشانه های عینی زبان
استفاده از اداتِ بیان حصر
ساختِ نحویِ اسنادی شده
ساختِ استثنا
ساختِ جابه جاییِ اجزا
جابه جاییِ جملۀ وصفی برای بیانِ حصر
ساختِ نحویِ بدل از «آن/ این»
فرایندِ تکاملی از شمول به حصر و تخصیص
گفتار دوم: ساختِ نحویِ تعلیلی ـ استنتاجیِ جملات
ساختِ «چون »
الگوهایی که در آن ها جمله ی امر/ نهی، جمله ی نتیجه است
الگوهای جمله ی استفهام قرار دارد
الگوهایی که دو طرفِ آنها را جملات خبری تشکیل می دهد
الگوهایی به صورتِ دعایی
بررسی بلاغیِ این ساخت
ساختِ «از آن که »
ساختِ «تا » (بیانِ علّتِ غایی)
دیگرنکاتِ مهّمِ بلاغی دربارۀ ساختِ تعلیلی ـ استنتاجی
تمثیل و اسلوبِ معادله نوعی از رابطه ی معناییِ تعلیل و استنتاج
گفتار سوم: ساخت نحویِ بیان شمول
تفاوت بلاغیِ ساخت های نحویِ بیانِ شمول
گفتار چهارم: ساخت های نحویِ بیان شرط
چگونگیِ وجه و زمانِ فعل ها در ساخت های نحویِ بیانِ شرط
شرایطِ تقدّم و تأخّر در ساختِ شرط
گفتار پنجم: ساختِ نحویِ بیان صفتِ عالی و تفضیلیِ یک اسم
صفتِ عالی
بیانِ صفتِ عالی در جملۀ اسنادی
صفتِ عالی در جملۀ مرکّب
بیانِ صفتِ عادی در جملۀ غیر اسنادی
بیان صفت تفضیلی برای اسم
گفتار ششم: بلاغتِ عطفِ جملات
عطفِ معلول به علّت
جملۀ معطوف، استدراکی از جملۀ ماقبل
عطفِ جملۀ مرکّبِ شرطی به جملۀ ساده
«و» حذف و ایجاز
بیانِ سنجشِ تقابلی با عطف
عطفِ دو جملۀ امری به هم برای بیانِ عدمِ منافات بینِ آنها
عطفِ دو جملۀ امری به هم برای بیانِ قطعیت در تحقّقِ فعل
عطفِ وجوه
عطفِ دو جمله برای القای حالتِ بی درنگی
گفتار هفتم: ساختِ نحویِ «هرکه/ هرچه» و نکاتِ بلاغیِ آن
گفتار هشتم: قید و نکاتِ بلاغی پیرامونِ آن
قیدِ حال و نکاتِ بلاغیِ آن
شکل های قیدِ حال
اهمیتِ جایگاهِ قید
گفتار نهم: نفیِ مطلق و نفیِ جزیی
گفتار دهم: ساختِ نحویِ نفی و استدراک
گفتار یازدهم: بیانِ نوع
گفتار دوازدهم: ساختِ نحویِ بیان اختیار
گفتار سیزدهم: ساختِ عدمِ تفاوتِ دو چیز در موضوعی
گفتار چهاردهم: ساخت های نحویِ بیان عواطف
گفتار پانزدهم: ساختِ نحویِ «هم هم » و «نه نه »
فصل چهارم: ترکیب و واژه
گفتار یکم: بلاغتِ ترکیبات
ترکیبِ عطفی
ترکیبِ متمّمی
ترکیبِ اضافی
دیگرترکیبات
نقشِ معناییِ حروف در کلام
گفتار دوم: نقش گزینشِ واژه در بلاغت کلام
تکرار بلاغی
ظرفیت های زبانی جهتِ پرهیز از تکرار واژه
اصل تناسب در گزینش واژه
تناسب از نوع بیانی و بدیعی
تناسب از نوع دلالتی
فصل پنجم: چند مبحث مهّمِ دیگر در بلاغت
گفتار یکم: اغراضِ بلاغیِ حذف
گفتار دوم: معانیِ ثانوی جملات
معانیِ ثانویِ پرسش
معانیِ ثانوی دیگرجملات
گفتار سوم: معرفه و نکره
سخن پایانی
مشخصات منابع

محصولات مشابه

نمایش همه