پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

راهنمای انتشار انجمن روان شناسی آمریکا

ناشر : آوای نور

نویسنده :

مترجم : عباسعلی حسین خانزاده , سعید محمدزاده , قربان همتی علمدارلو

نسخه های موجود: کتاب الکترونیکی

قیمت: 9,000 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

...
صفحات کتاب 412
کنگره BF76/7‏‫‭‬‏‫‬‭‭/ر2 1393‬‮‬‭‮الف
دیویی ‏‫‬‭808/06615
کتابشناسی ملی 3590953
شابک 978-600-309-102-3
سال نشر 1393
پیشگفتار مؤلف
پیشگفتار مترجم
پیش درآمد
مقدمه
ساختار ویرایش ششم
روی آورد کلی
بررسی تفصیلی محتوای فصل های ویرایش جدید
کمک های سازمانی
دستورالعمل های مربوط به فرمت
فصل یکم: اصول نوشتن در علوم رفتاری و اجتماعی
انواع مقاله ها
1.1 مطالعات تجربی
2.1 مرور پژوهش ها
3.1 مقاله های نظری
4.1 مقاله های روش‏شناختی
5.1 مطالعات موردی
6.1 انواع دیگر مقاله ها
استانداردهای اخلاقی و حقوقی در انتشار
اطمینان از دقت و صحت دانش علمی
7.1 گزارش اخلاقی از نتایج پژوهش
8.1 حفظ و به اشتراک‏گذاری داده ها
9.1 انتشار مجدد و بخشی داده ها
10.1 سرقت آثار ادبی از دیگران و خود
حمایت از حقوق و رفاه شرکت کنندگان
11.1 حقوق شرکت کنندگان پژوهش و رعایت اصل رازداری
12.1 تضاد منافع
حمایت از حقوق مالکیت معنوی
13.1 اعتبار انتشار
14.1 داورها
15.1 حق کپی (حق انحصاری) مؤلف در مورد مقاله منتشر نشده
16.1 برنامهریزی برای پذیرش اخلاقی
فصل دوم: ساختار و محتوای مقاله
استانداردهای گزارش مقاله در مجله
عناصر مقاله
2. 1 عنوان
2.2 نام نویسنده (سطر نام نویسنده) و وابستگی سازمانی
3.2 یادداشت نویسنده
4.2 چکیده
5.2. مقدمه
6.2 روش
7.2 نتایج
8.2 بحث
9.2 آزمایشهای چندگانه
10.2 فراتحلیل
11.2 منابع
12.2 زیرنویس
13.2 پیوستها و مطالب تکمیلی
مقاله های الگو
فصل سوم: نوشتن واضح و دقیق
ساختار
1.3 طول مقاله
2.3 ساختار عنوان های یک مقاله
3. 3 سطوح عنوانها
4.3 دستهبندی
سبک نوشتار
5.3 تداوم در ارائه ایده ها
6.3 روان بودن بیان
7.3 حالت
8.3 ایجاز بیان
9.3 دقت و وضوح
10.3 ابزارهای زبانی
11.3 راهبردهایی برای بهبود سبک نوشتن
کاهش سوگیری زبانی
دستورالعملهای کلی برای کاهش سوگیری
دستورالعمل اول: توصیف به طور دقیق صورت گیرد
دستورالعمل دوم: نسبت به برچسبها حساس باشید
دستورالعمل سوم: از شرکتکنندگان قدردانی کنید
کاهش سوگیری در عنوان
12.3 جنسیت
13.3 جهت گیری جنسی
14.3 هویت نژادی و قومی
15.3 ناتوانیها
16.3 سن
17.3 اشتباه های تاریخی و تفسیری
دستور زبان و کاربرد آن
18.3 افعال
19.3 تطابق فاعل و فعل
20.3 ضمایر
21.3 توصیفکننده های نابجا و بیمورد و استفاده از قیدها
22.3 ضمایر موصولی و حروف ربط وابسته
23.3 ساختار موازی
فصل چهارم : روشها و دستورالعملهای سبک
علائم نقطهگذاری
1.4 فاصله بعد از علائم نقطهگذاری
2.4 نقطه
3.4 ویرگول
4. 4 نقطه ویرگول
5.4 دو نقطه
6.4 خط تیره
7.4 گیومه
8.4 گیومه تکی یا دوتایی
9.4 پرانتز
10.4 کروشه
11.4 خط مورب
املای واژه ها
12.4 املای ترجیحی واژه ها
13.4 خط فاصله
نوشتن با حروف بزرگ
14.4 واژه ها در ابتدای جمله
15.4 واژه های اصلی در عنوانها و سرتیترها
16.4 اسامی خاص و نامهای تجاری
17.4 اسمهای قبل از اعداد یا حروف
18.4 عنوان آزمونها
19.4 اسم شرایط یا گروه ها در یک آزمایش
20.4 اسم عاملها، متغیرها، و اثرها
نوشتن به صورت ایتالیک
21.4 کاربرد ایتالیک
علائم اختصاری
22.4 کاربرد علائم اختصاری
23.4 توصیف علائم اختصاری
24.4 علائم اختصاری قابل قبول به عنوان واژه
25.4 علائم اختصاری که اغلب در مجلات راهنمای انتشار انجمن روانشناسی امریکا استفاده میشوند
26.4 علائم اختصاری لاتین
27.4 علائم اختصاری علمی
28.4 دیگر علائم اختصاری
29.4 جمع بستن علائم اختصاری
30.4 علامت اختصاری در ابتدای جمله
اعداد
31.4 ارقام به صورت عددی
32.4 اعدادی که به صورت واژه نوشته میشوند
33.4 ترکیب اعداد و حروف برای بیان ارقام
34.4 اعداد ترتیبی
35.4 کسرهای اعشاری
36.4 اعداد رومی
37.4 ویرگول در اعداد
38.4 جمع اعداد
متریک
39.4 قواعد متریک
40.4 سبک واحدهای متریک
رونوشت مطالب آماری و ریاضی
41.4 انتخاب شیوه ارائه مناسب
42.4 فهرست منابع روش های آماری
43.4 فرمولها
44.4 روشهای آماری در متن
45.4 نمادهای آماری
46.4 فاصله، ترازبندی، و نقطه گذاری معادلات
47.4 معادلات داخل متن
48.4 معادلات نوشته شده
49.4 آماده کردن رونوشت مطالب آماری و ریاضی
فصل پنجم: نمایش نتایج
رهنمودهای کلی در مورد جدولها و شکلها
1.5 هدفهای نمایش داده ها
2.5 طراحی و آمادهسازی نمایش داده ها
3.5 ارائه گرافیکی در مقابل متنی
4.5 قالببندی جدولها و شکلها
5. 5 شماره جدول و شکل
6.5 مجوز نمایش مجدد داده ها
جدولها
7.5 موجز بودن جدولها
8.5 طرح کلی جدول
9.5 شکلهای استاندارد
10.5 ارتباط جدولها و متن
11.5 ارتباط بین جدولها
12.5 عنوانهای جدول
13.5 زیرعنوانهای جدول
14.5 بخش اصلی جدول
15.5 فاصله های اطمینان در جدولها
16.5 یادداشتهای جدول
17.5 خطوط جدول
18.5 ارائه داده ها در انواع خاصی از جدولها
19.5 چکلیست جدول
شکلها
20.5 اصول استفاده و طراحی شکل
21.5 انواع شکلها
22.5 استانداردهای شکلها
23.5 شرح داخل و زیر شکل
24.5 طراحی شکلها
25.5 آمادهسازی شکلها
ارائه داده های الکتروفیزیولوژی، رادیولوژی، و دیگر داده های زیستشناختی
26.5 داده های الکتروفیزیولوژی
27.5 داده های رادیولوژی (تصویربرداری)
28.5 داده های زیستشناختی
29.5 عکسها
30.5 چکلیست شکل
فصل ششم: ارجاع دادن به منابع
چه زمانی ارجاع دهیم
1.6 سرقت ادبی
2.6 سرقت ادبی از کار خود
نقل قول و بازنویسی کردن
3.6 نقل قول مستقیم از منابع
4.6 بازنویسی مطالب
5.6 نقل قول مستقیم مطالب آنلاین بدون شماره
6. 6 درستی نقل قول
7.6 تغییرات در منبع بدون نیاز به توضیح
8.6 تغییرات در منبع با درج توضیح
9.6 ارجاع دادن داخل نقل قول
10.6 اجازه نقل قول، تجدید چاپ، یا انطباق
ارجاعات در داخل متن
11.6 یک اثر توسط یک نویسنده
12.6 یک اثر توسط چند نویسنده
13.6 گروه های نویسنده ها
14.6 چند نویسنده با یک نام خانوادگی
15.6 اثری بدون نام نویسنده یا توسط نویسندهای ناشناس
16.6 دو یا چند اثر در یک پرانتز
17.6 منابع دست دوم
18.6 آثار کلاسیک
19.6 ارجاع به بخشهای خاصی از منبع
20.6 ارتباطهای شخصی
21.6 ارجاعات داخل پرانتزی
فهرست منابع
22.6 ساختار یک فهرست منابع دقیق و کامل
23.6 انسجام
24.6 استفاده از رونوشت آرشیو یا ویرایش ثبت شده
25.6 ترتیب منابع در فهرست منابع
26.6 منابع درج شده در یک فراتحلیل
بخش های منبع
27.6 اطلاعات مربوط به نویسنده و ویراستار
28.6 تاریخ انتشار
29.6 عنوان
30.6 اطلاعات انتشار
31.6 منابع الکترونیک و اطلاعات سایت
32.6 ارائه اطلاعات نشر برای منابع الکترونیک
فصل هفتم: نمونه هایی از منبع نویسی
الگوی منبع نویسی بر اساس نوع منبع
1.7 ادواری ها
2.7 کتاب ها، کتاب های مرجع و فصل های کتاب
3.7 گزارش های فنی و پژوهشی
4.7 همایش ها و سمینارها
5.7. رساله های دکترا و پایان نامه های کارشناسی ارشد
6.7 نقد و تفسیر همکاران
7.7 رسانه دیداری شنیداری
8.7 مجموعه اطلاعات، نرم افزار، ابزارهای اندازه گیری و دستگاه ها
9.7 نوشته های منتشرنشده یا غیررسمی منتشر شده
10.7 اسناد و مجموعه های آرشیوی
11.7 پیام اینترنتی، نامه های الکترونیکی و سایر ارتباطات آنلاین
پیوست 1.7: منبع نویسی برای مواد و وسایل حقوقی
1.7 الف: الگوی عمومی
2.7 الف: استناددهی مواد و وسایل حقوقی در درون متن
3.7 الف: احکام دادگاه (قانون 10 کتاب مرجع قانون)
4.7 الف: قانون مدون (قانون 12 کتاب مرجع قانون)
5.7 الف: مواد و وسایل قانونی (قانون 13 کتاب مرجع قانون)
6.7 الف: مواد و وسایل مدیریتی و اجرایی (قانون 14 کتاب منبع قانون)
7.7 الف: ثبت اختراعات
فصل هشتم: فرآیند انتشار
فرآیند تحریریه
1.8 داوری
2.8 پذیرش یا رد دست نوشته
مسئولیت های نویسنده
3.8 آماده سازی دست نوشته برای ارسال به مجله
4.8 موافقت با شرایط اخلاقی، قانونی و اجرایی
5.8 شرایط ناشر
8.6 کار با ناشر زمانی که دست نوشته پذیرفته شده است
7.8 چک لیست ارسال دست نوشته
پیوست ها
استانداردهای گزارش مقاله مجله ها
استانداردهای گزارش فراتحلیل
منابع
واژه نامه

محصولات مشابه

نمایش همه