گزارشی از کنفرانس جهانی استارتاپ گرایند ۲۰۱۵

۵
like ۰

برچسب: 

گزارشی از کنفرانس جهانی استارتاپ گرایند ۲۰۱۵

TEL

رسانه مهر فرجام یک کار گروهی است که توانستیم بستری را برای پیوند هموطنان و همه پارسی زبانان گیتی فراهم آوریم