سهند شهیدیان

شغل

اطلاعات عمومی

جنسیت:
مرد

TEL

رسانه مهر فرجام یک کار گروهی است که توانستیم بستری را برای پیوند هموطنان و همه پارسی زبانان گیتی فراهم آوریم