جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان - آبان ۱۳۹۰

۰
like ۰

حسین یاری ، حسن علیرضایی ، بیتا علیرضایی ، سیروس گرجستانی، جهانبخش سلطانی و مجید مظفری در جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان - آبان ۱۳۹۰

TEL

رسانه مهر فرجام یک کار گروهی است که توانستیم بستری را برای پیوند هموطنان و همه پارسی زبانان گیتی فراهم آوریم