پاراگلایدربازان...

۰
like ۰

وزش مساعد شرایط به توجه با تمرینی پروازهای برای مناطق بهترین از یکی دامغان شمالارتفاعات

باد و ارتفاع برای پاراگلایدربازان است.

خبرنگار گزارشبه سمناناز - این گفت: تیموری مرتضی خلبان سمنان استان هوایی ورزشهای کمیته مسئول

شناسایی برای را خود فعالیت رسمی طور به است ماه سه حدود که باشد می دامغان در پاراگلایدر گروهاولین

سایت های هوایی موجود در استان آغاز کرده است.

مقطع در را خود مدارک دامغان پاراگلایدر گروه گفت: ادامه دروی Beginner حال در و کردنددریافت

ی دوره کردنسپری Novice) مراحل نیز آن از بعد و هستندمستقل) Intermediate ) ومتوسط)

Advance ) پیشرفته) و در آخر Tandem )دو نفره) را سپری می کنند.

TEL

رسانه مهر فرجام یک کار گروهی است که توانستیم بستری را برای پیوند هموطنان و همه پارسی زبانان گیتی فراهم آوریم