جشنواره موسیقی ۲۲ بهمن

جشنواره موسیقی ۲۲ بهمن

مهلت ارسال آثار: ۲۲ بهمن ۱۳۹۳ تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۳
تاریخ اکران: ۰۱ اسفند ۱۳۹۳ تا ۰۵ اسفند ۱۳۹۳
تاریخ اختتامیه: ۰۵ اسفند ۱۳۹۳

معیارهای ارزیابی اثر

موسیقی
تنظیم
متن شعر

آثار ارسال شده به این جشنواره

TEL

رسانه مهر فرجام یک کار گروهی است که توانستیم بستری را برای پیوند هموطنان و همه پارسی زبانان گیتی فراهم آوریم