جشنواره فیلم ۲۲ بهمن

جشنواره فیلم ۲۲ بهمن

مهلت ارسال آثار: ۲۲ بهمن ۱۳۹۳ تا ۳۰ بهمن ۱۳۹۳
تاریخ اکران: ۰۱ اسفند ۱۳۹۳ تا ۰۵ اسفند ۱۳۹۳
تاریخ اختتامیه: ۰۵ اسفند ۱۳۹۳

TEL

رسانه مهر فرجام یک کار گروهی است که توانستیم بستری را برای پیوند هموطنان و همه پارسی زبانان گیتی فراهم آوریم