همایش عکس ۲۲ بهمن

همایش عکس ۲۲ بهمن

مهلت ارسال آثار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۳
تاریخ اکران: ۲۰ بهمن ۱۳۹۳
تاریخ اختتامیه: ۲۰ بهمن ۱۳۹۳

برگزارکنندگان: 

معیارهای ارزیابی اثر

-

آثار ارسال شده به این جشنواره

TEL

رسانه مهر فرجام یک کار گروهی است که توانستیم بستری را برای پیوند هموطنان و همه پارسی زبانان گیتی فراهم آوریم