پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

درمان شناختی افسردگی

ناشر : نیوند

نویسنده : , , ,

مترجم : امیرهوشنگ مهریار , شعله نمازی

نسخه های موجود: کتاب الکترونیکی

قیمت: 3,150 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

...
صفحات کتاب 175
کنگره ‫‬‭RC537‫‬‭/د45 1394
دیویی ‫‬‭‬‭616/852706
کتابشناسی ملی 3906042
شابک ‫‭978-600-93982-7-0
سال نشر 1394
افسردگی و ظهور درمان شناختی
پژوهشهای مربوط به معالجه دوره حاد بیماری
تحقیقات مربوط به پیشگیری عودبیماری
تحقیقات مربوط به ا فسردگی مزمن در مقابل ا فسردگی غیرمزمن
تحقیقات مربوط به مداخلات دارویی و شناخت درمانی
چالشها ونقدهای پژوهشی
وضع موجود و آینده ی تحقیق درباره درمان ا فسردگی
الگوی شناختی ا فسردگی
ویژگیهای درمان
ویژگیهای درمانگران مؤثر
ویژگیهای بیماران مناسب برای CBT
همکاری
ویژگیهای بین شخصی
تعریف همکارانه ی هدفهای درمان
پسخوراند منظم
تجربه گرایی همکارانه
فرآیند درمان شناختی
جلسات ا ولیه
نحوه ی پیشرفت یک جلسه ی درمان نوعی
ادامه ی محتویات جلسه در طول درمان
تخفیف علائم بیمار ی
تکنیکهای رفتار ی
تکنیکهای شناختی
بیرون کشیدن ا فکار خودآیند
آزمایش ا فکار خودکارآمدبابیماران غیر مزمن
طرح سؤالات یا پرسشگر ی
تکالیف خانگی برای خودیاری
توضیح منطقی
تعیین تکالیف خانگی وب ازبینی آنها
مشکلات ا حتمالی درا نجام تکالیف خانگی
مسائل خاص
مشکلات ناشی از رابطه ی درمانگر و بیمار
پیشرفت نامطلوب درمان
مطالعه موردی دنیس با افسردگی غیرمزمن
ارزیابی و تشخیص مشکلات حاضر
جلسه 1
جلسه 2
جلسه 3
خلاصه جلسات اولیه
جلسات بعدی
طرحواره درمانی برای افسردگی مزمن
مطالعه موردی باربارا
تاریخچه و مشکلات حاضر
نتیجه گیری
منابع
واژه نامه
نمایه

محصولات مشابه

نمایش همه