پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

اختلال دو قطبی

ناشر : نیوند

نویسنده : , ,

نسخه های موجود: کتاب الکترونیکی

قیمت: 2,400 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

...
صفحات کتاب 136
کنگره RC516‫‭/ز4‮الف‬3 1394
دیویی 616/895
کتابشناسی ملی 3739799
شابک 978-600-93982-3-2
سال نشر 1394
مقدمه
فصل 1: اختلال دوقطبی
علائم و نشانه ها
د وره ی افسردگی
د وره ی شیدایی
د وره ی شیدایی خفیف
د وره ی مختلط
تند چرخی
سبب شناسی
1. علل ژنتیک
2. علل فیزیولوژیک
3. علل محیطی
ملاکها و زیرگروهها
1. اختلال دوقطبی I
2. اختلال دوقطبی II
3. خلق ادواری
4. افسرده خویی
5. اختلال دوقطبی که به گونه ی دیگری مشخص نشده است .
تشخیص افتراقی
ا ختلالات همبود
پیش آگهی
ملاک های اختلال دوقطبی در DSM-5
فصل 2: درمان شناختی رفتاری اختلال دوقطبی
ا ثرات استرس
ا هداف درمان شناختی اختلال دوقطبی
آ موزش به بیمار
نگرش های ناکارآمد در اختلال دوقطبی
ا  رزیابی تفکر بیماران
مطالعات انجام شده در زمینه ی درمان شناختی
رفتاردرمانی اختلال دوقطبی
تنظیم و تعدیل عواطف
بی نظمی و حواس پرتی
آ موزش حل مسئله
فرمول بندی شناختی رفتاری اختلال دوقطبی
فصل 3: درمان بین فردی و نظم اجتماعی در اختلال دوقطبی
عوامل روانی اجتماعی
پا یه های نظری درمان بین فردی و نظم اجتماعی
گوی خواب بیداری
حوادث استرس زای زندگی و خلق
روان درمانی بین فردی افسردگی
روند روان درمان بین فردی و نظم اجتماعی
1. مرحله ی اولیه
2. مرحله ی میانی
تنظیم چرخه های نامنظم
راهبردهای بین فردی
سوگ
مشاجرات بین فردی
گذار نقش
نقایص بین فردی
3. مرحله پیشگیری
4. مرحله پایانی
یکپارچگی مدل های رفتاری بین فردی و آموزش روانی
فصل 4: درمان های متمرکز بر خانواده در اختلال دوقطبی
متغیرهای بیمار
تغیرهای مربوط به درمانگر
ارزیابی های قبل از درمان
1.ارزیابی تشخیصی
2. ارزیابی وضعیت خُلقی
3. ارزیابی خانوادگی
بخش های مختلف درمان
1. آموزش روانی
شرح منطق درمان
علائم اختلال دوقطبی
مدل استرس آمادگی روانی
پیشگیری از عود
مقاومت در برابر پذیرش بیماری
2. آموزش غنی سازی ارتباط
فصل 5: دارودرمانی اختلال دوقطبی
عدم مصرف دارو
فصل 6: خودکشی و اختلال دوقطبی
ارزیابی بیمار دارای رفتار خودکشی
عوامل افزاینده ی خطر خودکشی
عوامل پیشگیری کننده از خودکشی
آ زمون ارزیابی خطر خودکشی
فصل 7: ابزارها و پرسشنامه های مرتبط با اختلال دوقطبی
مقیاس سنجش شیدایی یانگ
موارد اساسی در سنجش مقیاس شیدایی یانگ
عبارات مقیاس سنجش شیدایی یانگ
مقیاس درجه بندی کمّی افسردگی همیلتون
عبارات مقیاس درجه بندی کمّی افسردگی همیلتون
سیاهه نگرش های شیدایی خفیف و پیش بینی مثبت
مقیاس انگاره پردازی خودکشی
سؤالات مقیاس انگاره پردازی خودکشی
نمره گذاری مقیاس انگاره پردازی خودکشی
منابع

محصولات مشابه

نمایش همه