پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

غلبه بر بی خوابی

رویکرد درمان شناختی - رفتاری

ناشر : نیوند

نویسنده : ,

مترجم : هامایاک آودیس‌یانس

نسخه های موجود: کتاب الکترونیکی

قیمت: 2,200 تومان

5 امتیاز - 1 نفر

...
صفحات کتاب 181
کنگره RC548‫‭/‮الف‬4غ78 1392
دیویی 616/8498206
کتابشناسی ملی 3236427
شابک 978-600-93982-1-8
سال نشر 1392
درباره کتاب
معرفی نویسندگان
فصل اول
اطلاعات مقدماتی برای درمانگران
اطلاعات زمینه ای و هدف این برنامه ی درمانی
ماهیت و اهمیت بیخوابی اولیه
ملاکهای تشخیصی اختلال بیخوابی اولیه
شکل گیری این برنامه ی درمانی و مبنای شواهد پژوهشی آن
مدل نظری برای درمان شناختی رفتاری بیخوابی
خطرات و مزیتهای درمان شناختی - رفتاری بیخوابی
درمانهای دیگر
نقش داروها
طرح کلی برنامه ی درمان
کتابچه ی تمرین
فصل دوم
سنجش پیش از درمان
مصاحبه ی بالینی
برگه ی گزارش خواب
پرسشنامه ی نشانه های بی خوابی
شاخص شدت بی خوابی
شاخص کیفیت خواب پیتسبرگ
پرسشنامه ی باورها و نگرش های نادرست درباره ی خواب
مقیاس خواب آلودگی اِپورت
آزمون های روان شناختی دیگر
فعالیت نگاری
چند نگاری خواب
خلاصه
فصل سوم
جلسه ی اول: مولفه های آموزش روان شناختی و درمان رفتاری
منطق درمان
آموزش درباره ی خواب
شیوه ی درمان رفتاری
تصمصم گیری درباره ی توصیه های مربوط به مدت زمان سپری شده دررختخواب
هدایت انتظارات درمانجو و پیروی از درمان
هدایت درمانجویانی که توانایی شرکت در جلسات پیگیری عادی را ندارند
آموزش بهداشت خواب مقدماتی
تکلیف خانگی
فصل چهارم
جلسه ی دوم: مولفه های درمان شناختی
مرور تکلیف خانگی و پیروی از درمان
بیان منطق شناختی برای درمانجو
نگرانی سازنده
ثبت افکار
چگونگی رویارویی با مقاومت
نمونه ای از یک گفتگو
تکلیف خانگی
فصل پنجم
جلسات پیگیری
تغییر دادن توصیه های مربوط به مدت زمان سپری شده در رختخواب
بررسی پیروی از درمان و تقویت آن
رفع اشکال: مولفه ی رفتاری
رفع اشکال: مولفه ی شناختی
جستجو برای خواب «گمشده »
نمونه ای از اقدامات شناسایی در مورد گزارش بی خوابی
خلاصه
فصل ششم
ملاحظاتی در درمان شناختی رفتاری: درمانجویان و شرایط درمان دشوار
مرور دشواری های درمان
درمان شناختی رفتاری برای درمانجویان گرفتار بی خوابی وابسته به داروهای خواب آور
نمونه ای از بی خوابی و وابستگی به دارو
درمانجویان گرفتار بی خوابی که اختلال های همایند دارند
نمونه ای از بی خوابی همایند با اختلال اضطراب
تعمیم درمان شناختی رفتاری به زمینه های دیگر
پیوست
پرسشنامه ی پیشینه ی خواب
منابع

محصولات مشابه

نمایش همه