پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

ارگونومی

ناشر : نیوند

نویسنده :

مترجم : حسین سروری

نسخه های موجود: کتاب الکترونیکی

قیمت: 900 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

...
صفحات کتاب 124
کنگره ‫‬‭TA166‫‭/ل2‮الف‬4 1390
دیویی ‫‬‭‬‭620/82
کتابشناسی ملی 2602898
شابک ‫‭978-600-92009-3-1
سال نشر 1390
مقدمه
فصل اول: ارکان اصلی کار
فصل دوم:مبانی کار ذهنی
فصل سوم:کار جسمانی
فصل چهارم: مدت کار، آهنگ کار و فشار کار
فصل پنجم: وضعیت های مختلف بدن هنگام انجام کار
فصل ششم: ابعاد و اندازه وسایل و ابزار کار
فصل هفتم:محیط فیزیکی
فصل هشتم: کارو زمان انجام کار
فصل نهم:ارگونومی سیستم ها، حوزه های ویژه ارگونومی
نتیجه
آثار دیگر مترجم
فهرست منابع

محصولات مشابه

نمایش همه