پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

دوهای سرعت در دومیدانی

ناشر : سیادت

نویسنده : , ,

نسخه های موجود: کتاب دیجیتال

قیمت: 600 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

...
فصل اول
تاریخچه
سابقه ی تاریخی دوهای سرعت
سیر تکاملی تکنیک های استارت
سیر تکاملی دو 100 متر و 200 متر و بهبود رکورد
سیر پیشرفت و بهبود رکورد دو 400 متر
نحوه پایان دادن به مسابقه و تغییرات تکنیکی آن
تاریخچه ی دو میدانی در جهان
مسابقات المپیک
تاریخچه دو و میدانی در ایران
تکنیک دوهای سرعت
شرح تکنیک دو سرعت
اصول مکانیکی و مراحل مهم دویدن
تکنیک گام برداری
اهمیت نیروی راندن بدن به جلو و عوامل موثر بر آن
ارتباط طول گام و تواتر (سرعت گام برداری) در دو سرعت
فرمان حاضر:
شلیک تپانچه:
تکنیک استارت (شروع دوها)
پای راهنما و نحو ه ی تعیین آن
مراحل استارت نشسته
حرکت صحیح دست ها در استارت
مرحله ی رو یا حرکت
شتاب گیری
مکانیزم دویدن در شتاب گیری
نحوه عبور از خط پایان
تمرینات دوهای با مانع:
تکنیک عبور از روی مانع:
انواع تمرین های دو با مانع
تمرین های آمادگی اختصاصی
چند نمونه از این تمرین ها:
تمرین های عمده تکنیکی
تمرین های اضافی
تمرین های تکنیکی با وسایل دیگر
تمرین های اضافی دیگر
خطا، علت و تصحیح آن
آمادگی جسمانی و روش های بهبود مهارت
روش های بهبود قابلیت های جسمانی
تمرین های 100 متر مانع زنان و 110 متر مردان
تمرین های 400 متر مانع
انعطاف پذیری اختصاصی:
چند نمونه حرکات و نرمش ها:
نکاتی در مورد حرکات و نرمش های اختصاصی
چابکی اختصاصی:
انتخاب صحیح نوع و جنس موانع
جلوگیری از صدمات ورزشی احتمالی
فصل سوم
عوامل موثر در کاهش انرژی مصرفی هنگام دویدن
فیزیولوژی و علم تمرین دوهای سرعت
عوامل موثر در سرعت
1.ژنتیک و وراثت
2. سن و جنسیت
3. درجه حرارت
4. شکل بدن
5. اثر قدرت بر سرعت
6. اثر انعطاف پذیری بر سرعت
عوامل موثر در کاهش انرژی مصرفی هنگام دویدن
عوامل موثر بر زمان عکس العمل
الف) سن و جنسیت:
ب) آمادگی پاسخ به عمل و اثر آن بر زمان عکس العمل:
ج) اثر علائم اولیه و نشانه ها روی زمان عکس العمل:
د) اثر شدت محرک بر زمان عکس العمل:
و) زمان عکس العمل در ورزشکاران و غیر ورزشکاران:
ز) رژیم غذایی و اثر آن بر زمان عکس العمل:
ط) اثر تمرین های با وزنه بر زمان عکس العمل:
کنده شدن از بلوک های استارت در زمان حرکت ( پس از شلیک تپانچه)
اهمیت آمادگی جسمانی
قدرت و نیرو و اهمیت آن در دو سرعت
اصول برنامه ریزی و روش های تمرینی برای بهبود قدرت و نیروی دوندگان سرعت
تمرین های قدرتی عمومی
تمرین های قدرتی اختصاصی و ویژه برای دوهای سرعت
الف) تمرین هایی برای بهبود ریتم و هماهنگی بدن حین اجرای کار علیه یک مقاومت:
ب) تمرین برای بهبود نیروی باز شدن مفاصل مچ پا، زانو ران همچنین تقویت عضلات:
ج) تمرین برای توسعه قدرت بالا آوردن پاها به جلو و تاب پاها به پشت:
نقش و اهمیت تمرینات سرعتی در دو سرعت
تمرین دو سرعت برای بهبود مرحله شتاب گیری و کسب حداکثر سرعت
الف) تمرین برای بهبود شتابگیری:
ب) تمرین دو برای بهبود سرعت حداکثر:
تمرین های پلیومتریک
استقامت و اهمیت آن در دو سرعت
تمرین برای بهبود استقامت پایه و عمومی
تمرین دو برای بهبود استقامت در دو سرعت
قابلیت کشش و انعطاف پذیری عضلانی و اهمیت آن
تمرین های عمومی برای بهبود قابلیت کشش و انعطاف پذیری
تمرین های اختصاصی کششی به روش P.N.F (تسهیل عصبی- عضلانی گیرنده های عمقی):
فصل چهارم
اصول برنامه ریزی و سازماندهی تمرینی
برنامه ریزی روش های تمرینی
یادداشت های روزانه (کسب اطلاعات – تمرین - یادداشت)
نکات مهم در مربیگری
برنامه هفتگی تمرینات سرعتی در فصل آماده سازی
فصل قبل از مسابقه
فصل مسابقه:
فصل استراحت فعال
گرم کردن قبل از مسابقه
تمرین های اصلی ( سرعتی، قدرتی، مهارتی و تکنیکی)
تمرین های بازگشت به حالت اولیه شل کننده عضلات
شدت دویدن در تمرینات
فصل پنجم
انتقال انرژی و سیستم های در گیر در تمرین
مقدمه
منابع انرژی
کربوهیدرات ها
گلیکوژن کبد
تاثیر ورزش
شدت و مدت فعالیت ورزشی
مصرف کربوهیدرات در حالت استراحت
فصل ششم
قوانین و مقررات مسابقات دوهای سرعت
وسایل و تجهیزات دوندگان
داوران
مقررات استارت در دو سرعت
قوانین استارت نشسته
خطاهای حین دویدن در دو سرعت
زمان گیری و ثبت رکوردها در خط پایان دو سرعت
زمان گیری به روش دستی
زمان گیری با دستگاه الکتریکی
برگه ثبت رکوردها و نتایج دو سرعت
مقررات مهم مسابقه:
فصل هفتم
آسیب های ورزشی
ورم تاندون آشیل ساق پا
کشیدگی عضلات
درد و ورم ساق پا
درد پایین کمر
رگ به رگ شدن و پیچ خوردگی مچ پا
آسیب دیدگی زانو در دونده ها
اقدامات اولیه در هنگام بروز آسیب های ورزشی
کشیدگی، رگ به رگ شدن و اسپاسم عضلات
علل گرفتگی عضلات
علل کشیدگی عضلات
آسیب دیدگی رباط ها
آسیب های منیسک
منابع:

برچسب ها

ورزش

محصولات مشابه

نمایش همه