پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

نام آورد

ناشر : سوره مهر

نویسنده :

نسخه های موجود: کتاب دیجیتال

قیمت: 9,900 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

...
صفحات کتاب 662
کنگره ‫‬‭DSR1601‭‮‬‫‬‭/ک8ن2 1380‬
دیویی ‫‬‭955/0843‬
کتابشناسی ملی ‫1236006‬‬
شابک 1‬‬‫:‫‬‭964-471-679-5‬
سال نشر 1390
شابک دیجیتال 978-600-03-1880-2
خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر لینک
فهرست تفصیلی
سرآغاز
پانوشت
بخش اول: کلیات
فصل اول: مطالعات جنگ در چشم‌انداز رویکردها و روش‌های جدید
درآمدی بر مطالعه ی نشانه شناختی جنگ/ دفاع مقدس: علی رضا کمری
چکیده
1«نشانه» برساخته از واژه ی پارسی ...
2نشانه ها به شکل تصویرها، صداها ...
3«نشانه شناسی»6 دانش و روش شناخت و پژوهش ...
4نشانه ها قدمتی به درازای زی و تاریخ تفکر...
5جنگ، مهم ترین و فراگیرترین ...
6جنگ هشت ساله ایران ـ عراق (1359ـ1367)/ جنگ تحمیلی...
7مصادیق نشانه های جنگ را می توان به اعتبار ویژگی های ...
8بازیابی و جای شناسی عناصر و مصادیق کلان ...
9بنابر آن چه گذشت، متوقع و مطلوب است...
پانوشت
منابع و مآخذ
فصل دوم: چیستی نشانه‌شناسی و معرفی نشانه‌شناسی جنگ
نشانه شناسی جنگ: بررسی سازوکار معناپردازی در متن های کلامی و غیرکلامی جنگ/ فرهاد ساسانی
چکیده
1مقدمه
2توجه به بافت موقعیتی و بافت اجتماعی ـ فرهنگی
3نشانه شناسی و معناشناسی
منابع و مآخذ
فصل سوم: روش‌شناسی مطالعه‌ی نشانه‌شناختی جنگ
برخی ملاحظات فلسفی و روش شناسانه درباره ی مطالعه ی جنگ/ جهانگیر معینی علمداری
چکیده
1معرفی اجمالی مسئله، رویکرد و رهیافت
2نظریه ی دو شکاف
3نشانه شناسی و جنگ
4نتیجه گیری
منابع و مآخذ
بخش دوم: مطالعات نشانه‌شناختی جنگ
فصل اول: نشانگان دیداری
نشانه ـ معناشناسی عکس: بررسی موردی عکس پیراجنگ/ حمیدرضا شعیری
چکیده
1مقدمه
2ویژگی های نشانه ـ معناشناختی عکس
3تحلیل عکس های پیراجنگ
4نتیجه گیری
منابع و مآخذ
تحلیل نشانه شناختی از عکس های جنگ سعید صادقی/ هانیتا محرابی
1مقدمه
2نشانه شناسی عکس(1)
3چارچوب نظری
4بررسی مجموعه عکس جنگ سعید صادقی
5نتیجه گیری
منابع و مآخذ
پانوشت
تحلیل دیداری عکس های دوره ی دفاع مقدس بر مبنای نظریه ی نشانه شناختی اجتماعی هلیدی/ فریده حق بین
چکیده
1بیان مسئله
2نشانه شناسی و عکس
3زبان شناسی نقشی ـ نظام مند هلیدی
4تحلیل دیداری شماری از عکس های دوره ی دفاع مقدس
5جمع بندی
منابع و مآخذ
نشانه شناسی پوسترهای تبلیغاتی/ مرتضی بابک معین
چکیده
منابع و مآخذ
اشارات معناگرایانه منظری از نشانه شناسی نقاشی جنگ/ مرتضی گودرزی دیباج
چکیده
منبع
فصل دوم: نشانگان کلامی
الف ـ نشانگان گفتاری
تحلیل گفتمان مداحی های دوره ی جنگ/ سوده غفاری
چکیده
1بیان مسئله
2مداحی و مرثیه سرایی
3گفتمان و تحلیل گفتمان
4تحلیل و بررسی مداحی ها
5نتایج پژوهش
منابع و مآخذ
رویکرد معناشناسی گفتمانی به مکالمه های بی سیم در «عملیات رمضان»/ محجوب زیرک
چکیده
1مقدمه
2بحث نظری
3بیان مسئله
4معرفی مورد تحقیق؛ لشکر 27 محمد رسول الله
5رویکرد معناشناسی گفتمانی به مکالمه های بی سیمِ لشکر 27 محمد رسول الله در عملیات رمضان
6نتیجه گیری
منابع و مآخذ
الف ـ فارسی
ضمیمه
ب ـ نشانگان نوشتاری
رنگ واژه های جنگ زده/ سید احمد نادمی
چکیده
1مقدمه
2شعر چیست؟
3جنگ چیست؟
4شعر جنگ و نشانه هایش
منابع و مآخذ
پانوشت
جنگ به مثابه ی گفتمان: رویکرد نشانه شناختی به شعر سیمین بهبهانی/ فرناز کاکه خانی
چکیده
1مقدمه
2رویکرد نشانه شناختی به شعر جنگ
3رویکرد نشانه شناختی به اشعار سیمین بهبهانی دربار ه ی جنگ
4روایت جنگ از زبان سیمین
5پایان سخن
منابع و مآخذ
فصل سوم: نشانگان کلامی ـ دیداری
خرمشهر در مقام یک نشانه/ محمد رضایی راد
چکیده
1مقدمه
2خرمشهر؛ دالّ مطلق شهر
3خرمشهر؛ دالّ اصلی جنگ
4خرمشهر؛ دالّ پیروزی
5خرمشهر؛ دالّ وفاق سیاسی و ملی
6خرمشهر؛ دالّ رویای پیروزی
7خرمشهر: دالّ کشمکش ها و چالش های نشانه شناختی
8جمع بندی
منابع و مآخذ
پ نوشت
بازنمایی جنگ در روایت فتح/ مسعود کوثری
چکیده
1مقدمه
2بازنمایی در سینمای مستند
3جنگ هابیلی؛ جنگی فراتاریخی
4کلیشه سازی راهی برای هویت سازی
5بازنمایی و ایدئولوژی
6جمع بندی
منابع و مآخذ
گفتمان پس از جنگ در فیلم اتوبوس شب/ امیرعلی نجومیان و فاطمه بنویدی
چکیده
1نشانه شناسی؛ رهیافتی در مطالعه ی اقتباس سینمایی
2داستان «سی و نه و یک اسیر»
3فیلم «اتوبوس شب»
منابع و مآخذ
بررسی تقابل های نسلی در سینمای جنگ (با تأکید بر سینمای حاتمی کیا)/ سیّدمهدی اعتمادی فرد
چکیده
1بیان مسئله
2بررسی مفهوم روایت
3مروری بر نظریات موجود درباره ی روایت (از کلاسیک تا مدرن)
4الگوی نظری برای تحلیل آثار سینمایی حاتمی کیا
5روش شناسی بررسی ساختار روایی در آثار حاتمی کیا
6بررسی موضوع تحقیق در آثار سینمایی حاتمی کیا
7نتیجه گیری
منابع و مآخذ
فصل چهارم: نشانگان کلامی ـ دیداری ـ جسمانی
بررسی نمایشنامه ی «پچپچه های پشت خط نبرد» از دیدگاه نشانه شناسی شخصیت/ کورش سلیمانی
چکیده
فصل پنجم: نشانگان موسیقایی
درآمدی بر نشانه شناسی موسیقی سمفونیک در جنگ جهانی دوم/ تورج زاهدی
چکیده
1ضرورت بحث درباره ی نشانه شناسی موسیقی جنگ
2مروری اجمالی بر تقسیم بندی های متعدد از نشانه های موسیقی جنگ
3جایگاه و اهمیت نشانه شناختی صداها در موسیقی (جنگ)
4بررسی تأثیر اولویت های سیاسی ـ ایدئولوژیک بر نشانه ای شدن موسیقی جنگ؛ نمونه ها و مصادیق
5جمع بندی
6نتیجه گیری
منبع
پانوشت
ضمیمه
فصل ششم: نگاهی دیگر: تحلیل گفتمانی جنگ
تحلیل گفتمانی و نشانه شناختی علل هژمونیک شدن خرده گفتمان جنگ.../ علی رجبلو
چکیده
1مقدمه
2جایگاه گفتمان در سطح تحلیل مفصل بندی گزاره های جنگ
3جایگاه رویکرد نشانه شناسی در سطح تحلیل نشانه ها در جنگ
4سطوح تحلیل گفتمان و نشانه شناسی جنگ عراق علیه ایران برپایه ی تلفیق روش و نظریه و شاخص بندی آن
5گفتمان هژمونیک جنگ و ابعاد مفصل بندی آن
6گفتمان انقلاب اسلامی، نشانه ها و شاخص های گفتمانی هژمونیک شده ی آن
7چگونگی هژمونیک شدن گفتمان های انقلاب اسلامی و ...
8تحلیل گفتمانی برپایه ی تلفیق روش و نظریه ی گفتمان در فرآیند هژمونیک شدن خرده گفتمان جنگ
9تحلیل نشانه شناختی خرده گفتمان جنگ در حوزه ی هژمونیک شدن گزاره های گفتمانی آن
10نتیجه
ضمیمه
بازخوانی انتقادی فرهنگ‌نامه‌ی جبهه با رویکرد نشانه‌شناسی/ گفت‌وگوی فرانک جمشیدی با نعمت‌الله فاضلی
آغازه
1
2
3
جمع بندی
1
1ضرورت های بازخوانی انتقادی فرهنگ نامه ی جبهه با رویکرد نشانه شناسی
2اهداف بازخوانی انتقادی فرهنگ نامه ی جبهه با رویکرد نشانه شناسی
3چگونگی بازخوانی انتقادی فرهنگ نامه ی جبهه با رویکرد نشانه شناسی
4یافته ها و نتایج بازخوانی انتقادی فرهنگ نامه ی جبهه با رویکرد نشانه شناسی
5کارکردهای فرهنگ نامه ی جبهه با رویکرد نشانه شناسی به این مجموعه
6راهبردهای فرهنگ نامه ی جبهه در جهت تحقق کارکردهای هفت گانه ی فوق
7نقد مبانی نظری راهبرد آرمانی سازی فرهنگ جبهه در فرهنگ نامه ی جبهه
8نقد روش شناسی راهبرد آرمانی سازی فرهنگ جبهه در فرهنگ نامه ی جبهه
9افق ها و چشم اندازها در بازخوانی انتقادی فرهنگ نامه ی جبهه با رویکرد نشانه شناسی
2
3

برچسب ها

دفاع مقدس

محصولات مشابه

نمایش همه