پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

آیین سخنوری

مجموع دو کتاب

ناشر : جامی

نویسنده : ,

ویراستار : امیر صاحبدل

نسخه های موجود: کتاب دیجیتال

قیمت: 7,200 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

...
صفحات کتاب 335
کنگره ‏‫‬‭PN4129/ف2‏‫‬‭ف4 1387
دیویی 808/5
کتابشناسی ملی 1332293
شابک 978-964-2575-32-9
سال نشر 1387
فصل اول: دیباچه
معنی سخنوری و تاریخچه ی پیدایش آن
تعریف و موضوع و غایت و فایده ی سخنوری و معنی بلاغت
اقسام بلاغت و سخنوری
در اینکه سخنوری مراحل دارد
فصل دوم: سخن آفرینی یا انشاء سخن
اعمالی که انشاء سخن مشتمل بر آن است
رعایت آداب
شورانگیزی
اقامه ی حجّت و دلیل
فصل سوم: تنظیم سخن یا سخن پیوندی
معنی و اهمیت و چگونگی تنظیم سخن
درآمد سخن
طرح مطلب و تقسیم آن
نقل وقایع
اثبات مدّعا و حل اشکالات
فرود سخن و حُسن خاتمه
فصل چهارم: تعبیر یا سخن پردازی
مقام سخن پردازی و چگونگی و لوازم آن
روانی سخن
دلپذیری و آرایش سخن
مقتضی حال بودن سخن
ادای سخن یا سخن سرایی
فصل پنجم: در اقسام سخنوری
در اقسام سخنوری
سخنوری سیاسی
سخنوری قضایی
سخنوری تشریفاتی یا نمایشی
سخنوری علمی
فصل ششم: سخنوری منبری
تعریف سخنوری منبری
اوصافی که سخنور منبری باید داشته باشد
موضوعات سخنوری منبری
شرایط و چگونگی سخنوری منبری
فصل هفتم: تتمیم مرام
احوال نفسانی انسانی
تمایلات و حالات نفسانی انسان
مهر و دلبستگی
رأفت و دلسوزی و ترحم
خشم و کینه
نفرت و ضجرت
فصل هشتم: بازدید و تکمیل و خلاصه ی مطالب
مقام سخنوری
شرایط سخنوری
چگونه سخنوری باید کرد؟
آداب سخنوری
چگونه سخن
برای اقناع
برای دلنشینی سخن
برای ترغیب و تهییج
صفاتی که برای سخنور لازم است
دفتر دوم: آیین سخنرانی و رمز نفوذ در دیگران
فصل اول: به خود جرأت و اعتماد به نفس بدهید
اعتماد به نفس
میل به سخنرانی و خوب حرف زدن
آنچه را که می خواهید بگویید قبلاً آماده نمایید
با اعتماد و شهامت کامل سخنرانی کنید
تمرین و تمرین و باز هم تمرین!
خلاصه فصل اول
ضمیمه فصل اول، تمرین صدا و تنفس
فصل دوم: مواد سخنرانی خود را خوب تهیه نمایید
مهمترین وظیفه ی یک سخنور خوب
راه صحیح تهیه ی مواد سخنرانی
اینک طریقه صحیح تهیه ی سخنرانی
دستور حکیمانه ی دکتر برون
روش لینکلن در تهیه ی گفتار
برای سخنرانی همیشه مواد کافی ذخیره داشته باشید
خلاصه فصل دوم
تمرین صدا به وسیله ی تنفس
فصل سوم: روش ناطقین معروف در تهیه ی گفتار
موفقیّت و عدم موفقیّت
روشی در تهیه ی نطق های درجه اول
روش دکتر کانول
روش بوریج سناتور معروف
طریقه ی وودرو ویلسن
یادداشت های خود را کاملاً حلاجی کنید
به کار بردن یادداشت در موقع سخنرانی
سخنرانی نباید کلمه به کلمه ادا شود
روش دوگلاس فرینکس و چارلی چاپلین
خلاصه مطالب فصل سوم
تمرین سوم: برای خوب شدن صدا استراحت کنید
فصل چهارم: قوانین تقویت حافظه
حافظه ی خود را تقویت کنید
روش سخنرانی مارک توین
طریقه ی حفظ کردن یک کتاب به بزرگی قرآن
عقیده ی پروفسور ویلیام جیمز درباره ی به حافظه ی خوب
طریقه ی مربوط کردن نکات به یکدیگر
طریقه ی حفظ کردن تاریخ
طریقه ی حفظ نکاتی که باید در سخنرانی گفته شود
چنانچه در وسط سخنرانی مطلبی فراموش شد چه می کنید؟
خلاصه فصل چهارم
تمرین صدا استراحت گلو
فصل پنجم: راه جذب مدام شنوندگان به خود
شورآفرینی در سخنوری
اینک جواب آن
سرّ موفقیت خواستن است
چگونه لینکلن در یک دعوای عدلیه پیروز شد؟
سعی کنید در سخنرانی حواستان جمع باشد
اگر شنوندگان شما به خواب رفتند چه می کنید؟
شنوندگان خود را از ته قلب دوست بدارید
خلاصه ی فصل پنجم
فصل ششم: سرّ اصلی موفقیت در سخنرانی
اعتماد به نفس داشته باش
باید استقامت نشان داد
صعود به قلعه ی «قیصر وحشی»
خواستن توانستن است
خلاصه فصل ششم
فصل هفتم: سرّ خوب بیان کردن نطق
با دل و جان خود سخن بگویید
سِرّ خوب بیان کردن
اعمالی که در موقع بیان باید اجرا گردد
خلاصه ی فصل هفتم
تمرین صدا صدای جاذب و خوش آهنگ
فصل هشتم: آداب سخنرانی
شخصیت سخنران
رمز موفقیت بعضی از ناطقین
سعی کنید شنوندگان نزدیک هم باشند
بعضی نصایح مفید
خلاصه ی فصل هشتم
فصل نهم: مراتب سخنرانی
چگونه باید آغاز سخن کرد؟
گفتن مطالب مؤثّر زیاد جلب توجه می کند
خلاصه ی فصل نهم
فصل دهم: سخنرانی را چگونه آغاز کنیم؟
از اول فکر و روح شنوندگان خود را تسخیر کنید
اثر یک قطره عسل
طریقه درستِ مباحثه
خلاصه فصل دهم
فصل یازدهم: رموز یک سخنرانی خوب
اصلاح شیوه بیان
روایات مربوط به لغات عادی
طریقه ی جلب شنوندگان
جالب توجه ترین چیزهای دنیا سه چیز هستند
رمز خوش صحبت بودن
از تجربیات خود حرف بزنید
تحریک حسّ درونی در دیگران
محرک های مذهبی
خلاصه ی مطالب
یادآوری مطالب گذشته
فصل دوازدهم: چگونه یک سخنرانی را به پایان رسانیم
در پایان سخنرانی مهمترین نکات را بگویید
موقع پایان سخنرانی خودتان آن را حس کنید
منظور اصلی خود را در سخنرانی به طور روشن بیان کنید
روش لینکلن در واضح نمودن بیانات خود
بیانات خود را مؤثّر و نافذ نمایید
خلاصه ی فصل دوازدهم

محصولات مشابه

نمایش همه