پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

مهارت نظم و انضباط

فردی و اجتماعی

ناشر : دانشگاه علوم اسلامی رضوی

نویسنده :

مجموعه اثر : فرهنگ روابط اجتماعی در آموزه های اسلامی

نسخه های موجود: کتاب دیجیتال

قیمت: 600 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

...
صفحات کتاب 74
کنگره BP254‏‫‬‭/ج8م9 1387
دیویی 297/65
کتابشناسی ملی 1201479‬
شابک 978-964-7673-63-2 :‬
سال نشر 1387
سخن ناشر
مقدمه
گفتار اول: تعریف
گفتار دوم: جایگاه
گفتار سوم: مؤلفه ها و عناصر نظم
1- هدف
2- برنامه ریزی
3- رهبری و مدیریت
گفتار چهارم: عرصه های نظم
نظم شخصی (فردی)
الف- نظم محیطی
ب- نظم رفتاری (رفتار ارتباطی درونْ شخصی)
ج- نظم در خوردن
د- نظم در عبادت
ه - نظم اجتماعی (جمعی)
و- نظم ارتباطی
ز- نظم در گفتار
ح- پایبندی به پیمانها
ط- خانواده
ی- سازمان
ک- جامعه
ل- حکومت و قوانین
گفتار پنجم: راههای ایجاد نظم
1- دینداری
2- انگیزه
3- عدالت
4- الگوسازی
5- تشویق و تنبیه
6- تأمین نیازهای معیشتی
گفتار ششم: کارکردهای نظم
گفتار هفتم: آسیب شناسی نظم
1- پیروی از هوی و هوس
2- بی عدالتی و نابرابریهای اجتماعی
3- مسؤولیت گریزی
4- افراط و تفریط
گفتار هشتم: پیامدهای بی نظمی
1- ایجاد هرج و مرج
2- پایمال شدن حقوق دیگران
3- خدشه دار شدن شخصیت اجتماعی
4- هرز رفتن نیروها و سرمایه ها
گفتار نهم: راههای گریز از بی نظمی
کتاب نامه

محصولات مشابه

نمایش همه