پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

مصرف صحیح از نگاه اسلام

ناشر : دانشگاه علوم اسلامی رضوی

نویسنده :

نسخه های موجود: کتاب الکترونیکی

قیمت: 2,000 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

...
صفحات کتاب 336
کنگره BP250/35‏‫‬‭/م6 1391
دیویی 297/63
کتابشناسی ملی 3050298
شابک 978-964-7673-96-9
سال نشر 1391
سخن ناشر
فصل اوّل: جایگاه مصرف در نگاه دینی
گفتار اول: مفهوم مصرف
گفتار دوم: جایگاه مصرف در نگاه دینی
گفتار سوم: اهداف و انگیزه های مصرف
گفتار چهارم: رفتارها، برخاسته از باورها
گفتار پنجم: تلاش برای سازگاری رفتارها و باورها
گفتار ششم: ضرورت دستیابی به الگوی زندگی
گفتار هفتم: مصرف گرایی، الگوی زندگی در عصر حاضر
گفتار هشتم: آموزه های اصیل دینی، تنها راه بازگشت به الگوی مصرف صحیح
فصل دوم: مبانی جهان بینی و انسان شناختی الگوی مصرف
گفتار اول: رابطة خداوند با جهان و انسان
گفتار دوم: مبانی انسان شناختی
الف- جانشینی خدا
ب- هدف داری
ج- مسئولیت
د- هویت فردی ـ اجتماعی
ه - باور به معاد و زندگی جاوید
و- دو بعدی بودن
فصل سوم: اصول و شاخصه های مصرف صحیح
گفتار اول: الگوی مصرف عمومی و اصول آن
الف- اصل نیاز
1- مفهوم شناسی نیاز
دیدگاه فقیهان
2- سطوح مختلف در تأمین نیازهای مادّی
یک- اضطرار
دو- عسر و حرج (ضیق)
سه- مسکنت و فقر
چهار- سطح عمومی (معروف)
پنج- توسعه و رفاه
شش- اسراف
3- سطح مطلوب تأمین نیازها
یک- عدم مطلوبیت اکتفا به حدّاقل
آثار و پیامدهای تفریط در مصرف
دو- نرسیدن به حدّ اسراف و اتراف
سه- تعیین سطح مطلوب مصرف و نقش عرف
چهار- مسئلة «شأن» و تحلیل صحیح آن
پنج- شأن از دیدگاه فقیهان
بررسی سخنان فقیهان
شش- نیازهای معنوی (عبادی)
هفت- نفی نیازهای کاذب
ب- توجه به اولویت ها
ج- اصل تقدیر معیشت
1- توجه به نیازمندی های جسمی و روحی و اولویت بندی آن
2- تناسب درآمد با هزینه ها
3- شرایط اقتصادی جامعه و عموم مردم
د- اصل میانه روی
1- جایگاه اعتدال در مصرف
2- معیارهای اعتدال
یک- «نیاز» آدمی به امکانات مادّی و کالاهای مصرفی
دو- شرایط زمان
3- گسترة اعتدال در مصرف
یک- میانه روی در خوراک
دو- میانه روی در وسایل زندگی
سه- میانه روی در ساخت مسکن
چهار- میانه روی در خرید مرکب (وسیلة نقلیه)
پنج- میانه روی در هزینه های ازدواج
4- آثار مثبت اعتدال
یک- آثار اقتصادی
دو- سلامت جسم و جان
سه- زمینه سازی برای فعالیت های معنوی
چهار- محبوبیت الهی
پنج- پاسخ به یک پرسش
ه - اکتفا به حداقل ها در زمان ناداری
و- اصل الگوناپذیری از بیگانگان
1- پیامدها
2- معیار بیگانه بودن کالاهای مصرفی
ز- اصل الگوناپذیری از مترفان و مسرفان
1- پیامدهای همنشینی با مترفان
2- راهکارها
ح- ممنوعیت مصرف به هدف خودنمایی و فخرفروشی
ط- اصل ساده زیستی
1- مطلوبیت زهد، تحلیل مفهوم و بیان کارایی آن
2- مطلوبیت قناعت، تحلیل مفهوم و بیان کارایی آن
3- کم خرج بودن و سبک باری
4- سیرة عملی اولیای خدا
5-مرز ساده زیستی
6- مفهوم صحیح ساده زیستی
7- رابطه ساده زیستی با گشاده دستی و رفاه اقتصادی
8- آثار مثبت ساده زیستی
9- راهکارهای ایجاد روحیة ساده زیستی
ی- همدردی در تنگناهای اقتصادی
شکوهمندی ایثار و رابطة آن با اعتدال
ک- انفاق از مازاد درآمد
ل- توجه به متغیّرها (سنّ، جسم، جغرافیا و---)
1- سنّ و سال
2- فصول مختلف، مناطق جغرافیایی، آب و هوا
3- داخل و بیرون خانه (حریم خصوصی و عمومی)
4- زمان های ویژه
م- پرهیز از مصارف ممنوع
گفتار دوم: الگوهای مصرفی ویژه و اصول آن
الف- الگوی مصرف ویژه حاکمان
ب- الگوی مصرف از اموال عمومی و بیت المال
1- نهایت صرفه جویی و سخت گیری
2- ممنوعیت استفاده شخصی
3- جلوگیری از سوء استفادة فرزندان و نزدیکان
4- پرهیز از بخشش بی حساب بیت المال
فصل چهارم: تعیین الگوی مصرف صحیح
گفتار اول: تغذیه
الف- پرهیز از خوراکی های ممنوع
1- مشروبات الکلی و شراب
2- مردار، خون، گوشت خوک و ذبحی که نام خدا برآن برده نشده
یک- زیان های خوردن مُردار
دو- زیان های خوردن خون
سه- زیان های گوشت خوک
اول: زیان های بهداشتی و بیماری ها
دوم: آثار سوء روانی، معنوی و اخلاقی
3- حیوانات حرام گوشت
4- مال غصبی
5- مصرف مواد زیان بار
6- محدودیت های زمانی و مکانی
ب- تنوع در تغذیه
ج- نقش زمان و شرایط محیطی در نوع تغذیه
د- مقدار تغذیه
اهمیت صبحانه و شام
ه - کیفیت تغذیه
1- مرغوبیت مواد مصرفی
2- پرهیز از افراط، اتراف و اسراف
3- اکتفا به حداقل ها در شرایط خاص
4- پذیرایی آبرومندانه و غیرمتکلّفانه از میهمان
گفتار دوم: پوشاک
الف- تعداد لباس
ب- کیفیت پوشاک
ج- مُد لباس
د- رنگ پوشش
1- در حال عادی
2- در شرایط خاص
یک- در عزاداری ها
دو- پوشش بانوان در مقابل نامحرم
ه -پوشش بانوان
1- موضوع چادر
2- رنگ پوشش بانوان
و- لباس های ممنوع
1- لباس شهرت
2- لباس ویژة مردان برای زنان و برعکس
3- لباس زربافت و ابریشم خالص برای مردان
4- پوشیدن لباس برای فخرفروشی
گفتار سوم: هزینه های ازدواج و خانواده
الف- هزینه های زندگی همسر و فرزندان
ب- مهر
1- محاسبة قدرت خرید مهرالسنه در عصر حاضر
2- هدیة ازدواج
ج- مراسم و جشن ازدواج
گفتار چهارم: مسکن
الف- کیفیت ساختمان
ب- بلندی ساختمان
ج- ولیمه مسکن
د- ویژگی های مسکن مطلوب
گفتار پنجم: وسیله نقلیه
گفتار ششم: آرایش و زیبایی
الف- برای خانم ها
ب- افراد متأهل
ج- در برابر جمع
د- در برابر دشمن
ه - در مناسبت های ویژه
و- در مسجد و هنگام عبادت
ز- حدود آرایش
1- آرایش خانم در برابر نامحرم
2- خرید و مصرف لوازم آرایشی
3- زینت و فخرفروشی
4- زینت ممنوع برای مردان
5- نامطلوب بودن آرایش در زمان مصیبت
6- هزینه نمودن برای لوازم آرایشی
گفتار هفتم: حامل های انرژی
الف- پرهیز از مصرف بی رویه
تأمل در دو استثنا
ب- مطلوبیت مصرف به مقدار نیاز و پرهیز از تفریط
گفتار هشتم: مصارف بهداشتی و درمانی
الف- اصل اوّل: پیشگیری مقدم بر درمان است
1- تأکید بر تمیزی و نظافت
2- استحمام
3- زدودن موهای زائد بدن
4- پاکیزه نگاه داشتن محیط
5- مسواک زدن
ب- اصل دوم: درمان با داروی کمتر
گفتار نهم: مصارف عبادی و اخلاقی
الف- وضو و غسل
ب- حج و زیارت
ج- انفاق در راه خدا و وقف
پاسخ به یک پرسش
د- اطعام و میهمانی دادن
1- پذیرایی مناسب و به دور از تکلف
2- پذیرایی از صاحبان عزا
گفتار دهم: مصارف تفریحی
الف- نکوهش لهو، لغو و لعب و رابطه آن با تفریحات سالم
ب- نمونه هایی از تفریحات سالم
1- تفرّج و گشت و گذار
2- ورزش های سالم
3- مسافرت
گفتار یازدهم: پس انداز و سرمایه گذاری
الف- ممنوعیت راکدگذاری سرمایه
ب- سرمایه گذاری در معاملات سودآور
ج- تقسیم سرمایه
فصل پنجم: آسیب شناسی مصرف
گفتار اول: کالاها و خدمات ممنوع
گفتار دوم: نفی اسراف و تبذیر
الف- مفهوم اسراف و تبذیر و تفاوت آن دو
ب- معیارهای تشخیص اسراف و تبذیر
یک- ملاک شرعی
دو- ملاک عرفی
نسبی بودن اسراف
ج- گناه سنگین اسراف و تبذیر
د- ضامن بودن اسراف کار
ه - گسترة اسراف و تبذیر
1- اسراف در آب
2- اسراف در خوردنی ها و آشامیدنی ها
اسراف در نان
3- اسراف در لباس
4- اسراف در مسکن و احداث بنا
5- اسراف در وسائل زندگی
بازیافت
6- اسراف در وسایل نقلیه
7- اسراف در هزینه های ازدواج
8- اسراف در حامل های انرژی
نفت و گاز، سرمایه های ملّی
9- اسراف در برگزاری مجالس و محافل
10- اسراف در خرید و مصرف لوازم آرایشی
11- اسراف در تفریحات و سرگرمی ها
12- اسراف در اموال عمومی و بیت المال
13- استفادة نادرست از زمان
آیا ممنوعیت اسراف استثناپذیر است؟
اول: صرف مال در کارهای خیر
جمع بندی
دوم: اسراف در طعام، بوی خوش، حج و عمره و---
بررسی سندی
بررسی محتوایی
و- زمینه ها و عوامل اسراف و تبذیر
1- ناآگاهی
2- هواپرستی
3- ثروت اندوزی و رفاه زدگی
4- رذیلت های اخلاقی
5- الگوپذیری از مسرفان
6- تولید و عرضة نادرست کالا
7- وسواس
ز- آسیب شناسی اسراف و تبذیر
1- نابودی سرمایه ها
2- تضییع حقوق دیگران
3- مفاسد اخلاقی و رفتاری
4- سقوط معنوی
ح- درمان شناسی اسراف و تبذیر
1- تقویت باورها
2- تثبیت ارزش های اخلاقی
3- افزایش آگاهی های عمومی
4- نظارت همگانی
5- تربیت خانوادگی
گفتار سوم: اتراف (رفاه زدگی و مصرف گرایی)
الف- مفهوم شناسی اتراف
ب- ویژگی های مترفان
1- حق انکاری و مقابله با پیامبران و مصلحان اجتماعی
2- اسراف، غصب و تضییع حقوق
3- مصرف نمادین، خودنمایی و فخرفروشی
4- بی توجهی به محرومان و خودداری از مشارکت در کارهای خیر
ج- عوامل اتراف
د- آسیب شناسی اتراف
1- زیان اقتصادی
2- فساد اخلاقی و رفتاری
3- نابودی تمدن ها و فرهنگ ها
4- فرجام اخروی
ه - درمان شناسی اتراف
1- تقویت باورهای ایمانی و ارزش های اخلاقی
2- برقراری عدالت اجتماعی
3- دوری خواص از اتراف
کتا بنامه
الف- کتاب ها
ب- مجلات و پایان نامه ها
ج- نرم افزارها

محصولات مشابه

نمایش همه