پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

از پیدا به ناپیدا

مباحثی در نوگرایی و مسئله ی روش

ناشر : افراز

نویسنده :

مترجم : سردار محمدی

نسخه های موجود: کتاب دیجیتال

قیمت: 11,200 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

...
صفحات کتاب 160
کتابشناسی ملی 3538640
شابک 978-600-326-183-9‬‭‬
سال نشر 1394
بخش اول: پیدا/ ناپیدا (1)
1 ـ تاوان های نوگرایی
2 ـ «کمدی سلفی گری» - «تراژدی نوگرایی»
پیدا/ ناپیدا (2)
امپراتوری وهم (معانی نوگرایی و رابطه ی آن با کارکردهای گفتمان)
تلاشی برای درک ابهام و پریشانی نقش معنا و به کارگیری «ابداع»
1 ـ ضعف نظامِ به پرسش کشیدن در جامعه ی روشنفکری کردی
2 ـ ضعف نظامِ طبقه بندی کردن
3 ـ درک نوگرایی و رابطه ی متن با متن
4 ـ تسلط نظام سنتگرا و سلفی گری
5 ـ تسلط نظام «تصویر سازی»
6 ـ بحران سلفی گری
معنای «ناپیدا» و نقش آن برای درک معنای «نوگرایی»
ساختار «پیدا» و نقش آن در آشفته نمودن معنای نوگرایی
ماهیت ارتباط میان «پیدا» و «ناپیدا»
گفتمان
تئوری
جهان بینی
بازگشت به مساله ی «پیدا/ ناپیدا»
مطالعه ی ساختار «پیدا» و بازگشت به «گفتمان»
منابع گفتمان، یا جهان رانده شده از گفتمان
شیوه ی ظاهر شدن گفتمان (جدایی گفتمان)
دلایل جدایی (تک افتادگی) گفتمان
فقدان زیربنای گفتمان
زیربنای گفتمان عمومی
زیربنای گفتمان ویژه
فقدان طرح ریزی روش یا متُد
نظام ناهماهنگی میان گفتمان ها
از «نفی مفهوم» به سوی «نفی کل»
چگونگی گردهم آمدن گفتمان ها (زبان انشایی، صفت اصلی متن کردی)
بخش دوم: مسأله ی روشْ در روشنفکری کردی
گفتگوی رِبین هَردی با بختیار علی

برچسب ها

فلسفه

محصولات مشابه

نمایش همه