پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

در خود ماندگی و مشکلات ارتباطی

راهبردهای کاربردی برای اولیا و معلمان

ناشر : آوای نور

نویسنده :

مترجم : احمد به پژوه

نسخه های موجود: کتاب الکترونیکی

قیمت: 9,500 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

...
صفحات کتاب 240
کنگره LC۴۷۱۷‏‫‭/ف۲د۴ ۱۳۹۳
دیویی ۳۷۱/۹۴‬
کتابشناسی ملی 3300960
شابک 978-600-309-073-6‬‬‬
سال نشر 1393
پیش گفتار مترجم
چند سؤال
مقدمه
والدین و کودک در خود مانده
نشانه شناسی
میزان شیوع
علت‏ شناسی
ویژگی‏‏ های‏ کودکان در خود مانده
چند توصیه به معلمان، مادران و پدران
معرفی کتاب
منابع
معرفی مؤلف
علایم اختصاری
فصل اول: مشکلات ارتباطی و تعاملی
پیش در آمد
جایگاه کتاب در مجموعۀ مسیری جدید در نیازهای آموزشی ویژه و طرح کلی محتوای آن
مشکلات ارتباطی و تعاملی چیست؟
دستورالعمل اجرایی نیاز‏های‏ آموزشی ویژه
مجموعه داده ها در انواع نیاز‏های‏ آموزشی ویژه
الف: نیاز‏های‏ گفتار، زبان و ارتباط
ب: اختلال‏های طیف درخودماندگی
مشکلات تعاملی‏ و ارتباطی‏ و تعریف ‏قانونی‏ نیاز‏های ‏‏آموزشی ویژه
ارائه خدمات ‏به دانش آموزان با ‏مشکلات‏ تعاملی‏ و ارتباطی‏
علت و شیوع مشکلات تعاملی و ارتباطی
فراگیرسازی و مشکلات تعاملی و ارتباطی
همکاری نزدیک متخصصان با یکدیگر
همکاری با والدین
مشارکت دانش‏آموزان
نکات تفکر برانگیز
معرفی منابع مفید
فصل دوم: مشکلات مربوط به گفتار
پیش درآمد
آواشناسی، علم عروض و واج‏شناسی
آواشناسی
علم عروض
واج‏شناسی
مشکلات گفتاری: علل و ماهیت آن
مشکلات آواشناختی
مشکلات عروضی
مشکلات واج‏شناختی
شناسایی و سنجش: ارتباط ‏بین ‏معلمان، هماهنگ‏کنندۀ نیازهای آموزشی ویژه و گفتار و زبان درمانگران
روش‏های‏ غربالگری و سنجش
سنجش در بافت های زبانی گوناگون
تشخیص میان مشکلات گفتاری و مشکلات دستوری
مداخله‏ها
توصیه ها و مداخله های گفتار و زبان درمانگران
افزایش آگاهی واج شناختی
تحلیل خطا و تمرین ‏هایی برای تولید آوا
برنامه‏‏های‏ انفرادی تکلیف محور
برقراری ارتباط از طریق روش‏های غیرگفتاری
مداخله‏های پزشکی و جراحی
مشکلات رفتاری، عاطفی و اجتماعی مرتبط با مشکلات گفتاری شدید
کودکانی که زبان انگلیسی، زبان دوم آنها محسوب می‏شود
نکات‏ تفکر برانگیز
معرفی منابع مفید
فصل سوم: مشکلات مربوط به دستور زبان
پیش درآمد
دستور زبان و رشد آن: دستور زبان چیست؟
رشد دستور زبان
مشکلات دستوری: عوامل سبب ساز احتمالی
مشکلات مربوط به نحو
مشکلات مربوط به صرف
شناسایی و سنجش مشکلات دستوری
انتظارهای برنامۀ درسی ملی
غربالگری و سنجش استاندارد
ارتباط بین معلمان، هماهنگ کنندۀ نیاز‏های‏ آموزشی ویژه، گفتار و زبان درمانگران
و یا روان‏شناسان ‏تربیتی
سنجش و بازبینی از طریق دستور زبان توصیفی
میانگین طول پاره گفتار
مداخله‏ها: ارتباط قابل فهم، مستقیم و روشن معلم
وقت اضافی و بیش یادگیری
فرصت‏های‏ برنامه ریزی شده برای بحث‏های‏ گروهی
استفاده از وسایل کمک شنیداری و کمک دیداری برای حمایت از برقراری ارتباط
فرصت‏های برنامه ریزی شده برای ‏کودکی که از نظر کاربرد کلمه ها و ساختار‏ها مشکل دارد
الگوسازی و شکل دهی پاسخ‏‏های‏ دانش آموز
تشویق علایق کل کلاس به رعایت ترتیب کلمه ها و ویژگی های دستوری
حمایت از پاره گفتارهای دستوری از طریق فعالیت‏‏های‏ خواندن و نوشتن
فعالیت‏‏های‏ مربوط به برنامۀ زبانی دربی شایر
نکات‏ تفکر بر انگیز
معرفی منابع مفید
فصل چهارم: مشکلات مربوط به معنا
پیش درآمد
معنا و رشد آن: منظور از معنا چیست؟
نام گذاری
بسته بندی
شبکه سازی
اصطلاح
جنبه های دستوری معنا
روابط معنایی
مشکلات مربوط به معنا: ماهیت و علل آن
مشکلات مربوط به یادگیری نام گذاری
مشکلات مربوط به بسته بندی
مشکلات مربوط به شبکه سازی
مشکلات مربوط به اصطلاح
مشکلات مربوط به جنبه های دستوری معنا
مشکلات مربوط به روابط معنایی
شناسایی و سنجش: برنامۀ درسی ملی
شیو‏ه‏‏های‏ آزمونگری
ارتباط بین معلمان، هماهنگ کنندۀ نیازهای آموزشی ویژه و
گفتار و زبان درمانگران
سنجش واژگان
تکلیف انتخاب واژه برای بیان اصطلاح
مداخله ها
بهبودبخشی در نام‏گذاری
کمک به بسته بندی
کمک به شبکه سازی
کمک به فهم اصطلاحات
کمک به فهم دستور زبان و معنا از طریق آموزش مستقیم
کمک به فهم روابط معنایی
نکات‏ تفکر برانگیز
معرفی منابع مفید
فصل پنجم: مشکلات مربوط به کار‏برد زبان
پیش درآمد
کاربردشناسی چیست؟
جنبه های کاربردشناسی
مهارت‏ها و دانش پایه
فهم دستور زبان در کاربرد زبان
فهم جنبه های اجتماعی و زبان شناختی
مهارت‏‏های‏ گفت و گو.
مسائل معنایی-کاربردی
مشکلات مرتبط با کاربردشناسی
مشکلات مرتبط با مهارت‏‏ها و دانش‏ پایه
مشکلات مرتبط با فهم دستور زبان در کاربرد زبان
مشکلات مرتبط با فهم جنبه های اجتماعی و زبان شناختی
مشکلات مرتبط با مهارت‏‏های‏ گفت و گو
مشکلات مرتبط با معنایی-کاربردی
علت شناسی
شناسایی و سنجش
برنامۀ درسی ملی
روش های سنجش غیررسمی
آزمون‏ها، فهرست‏های بررسی و نیمرخ‏ها
شناسایی و تشخیص مشکلات کاربردشناسی‏ و ‏مشکلات معنایی-کاربردی
مداخله ها
فراهم کردن مهارت‏‏ها و دانش‏ پایه
کمک به رفع مشکلات مرتبط با فهم دستور زبان در کاربرد زبان
کمک به رفع مشکلات مرتبط با فهم جنبه های اجتماعی و زبان شناختی
کمک به رفع مشکلات مرتبط با مهارت‏‏های‏ گفت وگو‏
کمک به رفع مشکلات معنایی-کاربردی
کودکان دو زبانه
نکات تفکر بر‏انگیز
معرفی منابع مفید
فصل ششم: مشکلات مربوط به درک مطلب
پیش درآمد
درک و تبدیل بازنمایی‏ها
مشکلات مرتبط با درک مطلب و علل آن
شناسایی و سنجش
سنجش مرحلۀبنیادی
انتظارهای برنامۀ درسی ملی
ارتباط ‏بین ‏معلمان، ‏هماهنگ‏ کنندة ‏نیازهای آموزشی ‏ویژه ‏و ‏گفتار ‏و
‏زبان ‏درمانگر
سنجش های رسمی
شناسایی پزشکی
مداخله ها
آموزش مستقیم برای توجه کردن (و یادآوری آن)
آموزش رفتار گوش دادن
کمک به رفع مشکلات فهم دستور زبان
حمایت از زمینه های کاربردی فهم زبان
کنترل زمینه های خاص فهم زبان
تقویت اعتماد به نفس کودک در مواردی که نشانه های عدم درک وجود دارد
تشویق کودک به استفاده از حواس‏ گوناگون و گفت وگو دربارۀ آنها و فراهم کردن وسایل دیگر
ارتباط روشن معلم
فرصت دادن به دانش آموز برای پاسخ‏دهی
حمایت از نیازهای زبانی خاص در موضوع های درسی گوناگون
نکات تفکر بر‏انگیز
معرفی منابع مفید
فصل هفتم: ارائه خدمات به دانش‏آموزان با اختلال‏‏های‏ طیف درخودماندگی
پیش درآمد
درخودماندگی
اختلال‏‏های‏ طیف درخودماندگی
علت‏شناسی اختلال‏‏های‏ طیف درخودماندگی
شیوع اختلال‏‏های‏ طیف درخودماندگی
شناسایی و سنجش اختلال‏‏های‏ طیف درخودماندگی
خدمات لازم برای دانش آموزان با اختلال‏‏های‏ طیف درخودماندگی
1- استاندارد‏های‏ حرفه ای‏
2- تدریس منظم
3- برنامۀ لوواس
4- تعامل فشرده
5- موسیقی درمانی تعاملی
6- نظام اشاره برای برقراری ارتباط
7- نظام ارتباطی مبادلة تصویر
8- مدیریت رفتار چالش انگیز، در صورت بروز
9- کار کردن به طور گروهی و دو نفره
10- مدیریت تغییر (انتقال)
11- داستان‏‏های‏ اجتماعی
12- یادگیری بزرگسالان در استفاده از گفتار مطلوب
13- شناخت عاطفی
نکات تفکر بر‏انگیز
معرفی منابع مفید
فصل هشتم: نتیجه گیری
روش‏‏های‏ دیگر خلاصه کردن مشکلات ارتباطی
ادراک پریشی شنوایی کلامی
نارسایی زبانی کلامی
نشانگان نقص برنامه واج‏شناسی
نشانگان نقص واج‏شناختی-نحوی
نشانگان نقص واژگانی-نحوی
نشانگان نقص معنا‏شناختی-کاربردشناختی
فهرست سازمان ها و انجمن های علمی
منابع
واژه نامۀ انگلیسی به فارسی
معرفی برخی از آثار دکتر احمد به پژوه

محصولات مشابه

نمایش همه