پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

همسایه با بیگانه ها

جستارهایی درباره ی آثار احمد محمود

ناشر : روزگار

نویسنده :

نسخه های موجود: کتاب دیجیتال

قیمت: 5,600 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

...
صفحات کتاب 190
کنگره PIR۸۲۰۳ ‭/ح۸۶ی۸۸‏‫‬‮‭ ۱۳۹۴
دیویی ۸‮فا‬۳/۶۲
کتابشناسی ملی 3519141
شابک 978-964-374-510-3‮‬
سال نشر 1394
پیش گفتار
بخش نخست: زندگی نامه ی احمد محمود
سال شمار آثاراحمد محمود
بخش دوم: تأملاتی درباره ی تعهّد در ادبیات
بخش سوم: بررسی آثار
1)داستان های کوتاه احمد محمود
الف) دوره ی نخست نویسندگی
(دوره ی تقلید و سیاه مشق ها)
مجموعه داستان مول(1338)
مجموعه داستان دریا هنوز آرام است(1339)
مجموعه داستان بیهودگی(1341)
بررسی ویژگی های داستان های کوتاه احمد محمود

خوانش داستان های کوتاه
خوانش غریبه ها و پسرک بومی
در حال و هوای غریبه ها و پسرک بومی
خوانش غریبه ها
از مجموعه داستان غریبه ها
خوانش شهر کوچک ما
از مجموعه داستان پسرک بومی

غریبه ها و پسرک بومی از نگاه منتقدان
حسن میرعابدینی
عبدالعلی دستغیب
قصه ی آشنا
در حال و هوایِ قصه ی آشنا

خوانش قصه ی آشنا
از مجموعه داستان قصه ی آشنا
قصه ی آشنا از نگاه منتقدان
حسن میرعابدینی
عبدالعلی دستغیب
مجموعه داستان دیدار
در حال و هوایِ «دیدار»
خوانش بازگشت از مجموعه داستان دیدار
جمال میرصادقی
حسن میرعابدینی
خوانش رمان ها
هم سایه ها
پی رنگ هم سایه ها
در حال و هوای هم‏سایه ها
خوانش هم سایه ها
بینامتنیت در هم سایه ها
- کاربرد شعر
الف) شعر محلّی
ب)شعر فارسی
- اشاره به کتاب های معروف
الف)چگونه فولاد آب دیده شد
ب) گیله مرد
- شعارهای انقلابی
2) شخصیت پردازی در هم‏سایه ها
3) نمادگرایی در هم سایه ها
همسایه ها از نگاه منتقدان
عبدالعلی دستغیب
حسن میرعابدینی
جمال میرصادقی
محمد جعفر یاحقی
محمد رضا روزبه
سید حسن امین
میمنت میرصادقی(ذوالقدر)
محمدعلی سپانلو
فیروز زنوزی جلالی
داستان یک شهر
پی رنگ داستان یک شهر
در حال و هوای داستان یک شهر
خوانش داستان یک شهر
1) شخصیت پردازی داستان یک شهر
2) زمان در داستان یک شهر
3) ریتم رمان
4) تکرار در داستان یک شهر
5) عناصر برون متن در داستان یک شهر
- بهره گیری از شعر
الف)شعرهای محلی
ب)ترانه‏های ‏‏‏معروف
پ)شعرهای حزبی
- بهره گیری از ضرب المثل
ت)اشاره به وقایع سال کودتا
- اشاره به نام اشخاص و احزاب
ث)اشاره به رمان هم سایه ها
6)نثر ادبی داستان یک شهر
داستان یک شهر از نگاه منتقدان
عبدالعلی دستغیب
حسن میرعابدینی
جمال میرصادقی
محمد رضا روزبه
میمنت میرصادقی(ذوالقدر)
فیروز زنوزی جلالی
زمین سوخته
پی رنگ زمین سوخته
در حال و هوای زمین سوخته
خوانش زمین سوخته
1) راوی
2) آغاز داستان
3) تکرار
4) لحن محلی روایت
5) زمان فعل ها
6) ریتم رمان
زمین سوخته از نگاه منتقدان
عبدالعلی دستغیب
حسن میرعابدینی
جمال میرصادقی
سید حسن امین
محمدرضا روزبه
میمنت میرصادقی(ذوالقدر)
فیروز زنوزی جلالی
مدار صفر درجه
پی رنگ مدارصفر درجه

در حال و هوای مدار صفر درجه

خوانش مدارصفر درجه
1) لحن بومی روایت
2)ریتم رمان
3) شخصیت پردازی
4) عناصر برون متن
الف) به کارگیری شعر
ب) اشاره به نام روزنامه ها
پ) اشاره به نام شخصیت های مهم و وقایع مهم سیاسی
ت) شعارهای مردم
ث) متن اعلامیه ها و نحوه ی پخش آن ها
ج) تاریخ نگاری انقلاب
چ) ضرب المثل
ح) کنایه
مدار صفر درجه از نگاه منتقدان
حسن میرعابدینی
محمد حقوقی
عبدالعلی دستغیب
فیروز زنوزی جلالی
جمال میرصادقی
دکتر محمد جعفریاحقی
سید حسن امین
میمنت میرصادقی(ذوالقدر)
درخت انجیر معابد
پی رنگ درخت انجیر معابد

در حال و هوای درخت انجیر معابد
خوانش درخت انجیر معابد
1) کاربرد فعل ها
2) ریتم رمان
3) زمان فعل ها
4) توصیف
5) بهره گیری از جزئیات
6) شخصیت پردازی
7) لحن بومی روایت
ب)واژگان بومی
8) شیوه ی روایت
درخت انجیر معابد از نگاه منتقدان
عبدالعلی دستغیب
جمال میرصادقی
میمنت میرصادقی
فیروز زنوزی جلالی
فهرست منابع

محصولات مشابه

نمایش همه