پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

ژورنالیسم تلویزیونی

معرفت‌شناسی، فلسفه، روش‌ها

ناشر : تیسا ساغر مهر

نویسنده : ,

ویراستار : معصومه موسوی

نسخه های موجود: کتاب الکترونیکی

قیمت: 9,400 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

...
صفحات کتاب 270
کنگره PN ۴۷۸۴/‮ت‬۸‏‫‭‏‫‬‮‭ش۴ ۱۳۹۷
دیویی ‫۵‏‫‬‮‭۰۷۰/۱۹
کتابشناسی ملی 4967577
شابک 978-600-8942-24-5‬
سال نشر 1397
پیشگفتار
مقدمه دکتر فرانسوا نل
مقدمه
فصل یکم: سازمان های خبری
سازمان های رسانه ای
سازمان های خبری
رسانه های خبری: جنگ و صلح
رسانه های خبری: مشارکت شهروندی
رسانه های خبری و روان شناسی
بازیگران رسانه های خبری
پیوندهای آنلاین: خلق ارزش رسانه های خبری
سبک های رهبری در سازمان های خبری
چالش های سازمان های خبری
فصل دوم: خبر: مفاهیم و رویکردها
چیستی خبر
خبر سخت و نرم
منابع خبر
رویکردهای ساخت خبر
خبر: عینیت و سوگیری
مطالعۀ تاریخی ارزش های خبری
تجارب پژوهشی در ارزش های خبری
ایدئولوژی و ارزش های خبری
ماهیت ارزش های خبری
نقش معماری ارتباطات در جهت دهی به اخبار
مدیریت خبر: نحله های تاریخی
مدیریت خبر: روش ها
تفاوت خبر تلویزیونی با رسانه های مکتوب
برجسته سازی و چینش خبر تلویزیونی
جایگاه موسیقی در خبر تلویزیونی
معرفت شناسی ژورنالیسم تلویزیونی
فصل سوم: گزارش خبری تلویزیونی
مقدمه
تعریف گزارش خبری تلویزیونی
قدرت تأثیرگذاری گزارش های خبری تلویزیونی
گزارش خبری تلویزیونی: انتخاب موضوع
گزارش خبری تلویزیونی و ارزش های خبری
گزارش خبری تلویزیونی و عصر دیجیتالی
خلق یک گزارش خبری تلویزیونی خوب: نگاه متفاوت
سطوح خرد و کلان گزارش خبری تلویزیونی خوب
ارزیابی گزارش خبر تلویزیونی
چارت تحلیل گزارش
فصل چهارم: پلاتو
چیستی و چرایی پلاتو
انواع پلاتو
نکات تکمیلی در خصوص پلاتو
نقش پلاتو در ارتباط زنده
فصل پنجم: نریشن
پلاتوی گوینده (ریدر)
نریشن در گزارش خبری
اصول نوشتن یک نریشن خوب
فصل ششم: کپشن
آشنایی با کپشن
کپشن خبری
راهنمای استفاده از کپشن ها
فصل هفتم: مصاحبۀ خبری
مقدمه
آشنایی با ساندبایت یا کلام مصاحبه شونده
پیامدهای احتمالی مصاحبه
خط مشی رسانه و نیاز مخاطبان
اصول اولیه
اصول ثانویه
انواع مصاحبه های خبری
مصاحبۀ خبری تلویزیونی
شروع طلایی مصاحبۀ خبری
دستورالعمل انجام یک مصاحبۀ خبری موفق
فصل هشتم: سواد خبری
مقدمه
مفهوم سواد رسانه ای
پرسش های اساسی در سواد رسانه ای
ایده های کلیدی در سواد رسانه ای
اهداف آموزشی سواد رسانه ای
نمونه هایی از تجارب پژوهشی در حوزۀ سواد رسانه ای
مفهوم سواد خبری
سواد خبری و توانمندسازی شهروندان
راهکارهای اجرایی سواد خبری برای دانش آموزان
ارتقای سواد خبری در سطح خرد و کلان
انواع مهارت های سواد رسانه ای در تحلیل خبر
تجارب پژوهشی اخیر در حوزۀ سواد خبری
فصل نهم: اقناع و خبر تلویزیونی
مقدمه
مفهوم دست کاری و اقناع
متغیرهای اقناع
آثار اقناع
بسته بندی پیام اقناعی در خبر تلویزیونی
جذابیت های اجتماعی فرستندۀ خبر تلویزیونی
خبر تلویزیونی و اقناع سیاسی
الگوی دانش اقناع مخاطب در خبر تلویزیونی
فصل دهم: مستند خبری
مفهوم مستند
تفاوت های مستند با انواع دیگر فیلم
مستند خبری
پرسش های مهم قبل از شروع ساخت مستند خبری
تحقیق و مستند خبری
مزایای نوشتن سناریوی مستند خبری
برای مطالعۀ بیشتر: تاریخچه ای از سینمای مستند در ایران
فصل یازدهم: خبر و رسانه های اجتماعی
مقدمه
نگاهی به ماهیت رسانه های اجتماعی
سه مفهوم کلیدی رسانه های اجتماعی
دلایل اشتراک گذاری خبر در رسانه های اجتماعی
رسانه های اجتماعی: مقابل رسانه های سنتی
راهبرد های سازمان های خبری در رسانه های اجتماعی
پیوست: فرم ارزیابی گرازش خبری
ضمیمه
کتابنامه

محصولات مشابه

نمایش همه