پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

مبانی آشکارسازی و دوزیمتری پرتوهای یونیزان

ناشر : دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نویسنده :

نسخه های موجود: کتاب الکترونیکی

قیمت: 10,000 تومان

5 امتیاز - 1 نفر

...
صفحات کتاب 206
کنگره R۹۰۶‏‫‬‮‭/ح‌۲م‌۲ ۱۳۹۶
دیویی ۶۱۲/۰۱۴۴۸
کتابشناسی ملی 5100138
شابک 978-600-369-103-2
سال نشر 1396
مقدمه
فصل 1: میدان تابش
1-1مقدمه
1-2کمیت های میدان تابش
1-3 توزیع کمیت های میدان
1-4 انرژی متوسط یا موثر
فصل 2: برخورد پرتوهای یونیزان با ماده
2-1 سطح مقطع و ضرائب برخورد
2-2- برخورد فوتون با ماده
2-2-1 اثر فوتوالکتریک
2-2-2 اثر کمپتون
2-2-3 تولید زوج
2-2-4 پراکندگی رایله (Coherent)
2-2-5 اثر نوری هسته (Nuclear Photo effect)
2-2-6 اهمیت نسبی فرآیندهای فوتو الکتریک،کمپتون و تولید زوج
2-3 ضرایب برخورد
2-4 برخورد نوترون با ماده
2-4-1 ضرائب برخورد نوترون
2-4-2 اهمیت نسبی برخورد نوترون با 2,H ,C 2N و 2O
2-5 عبور ذرات باردار از میان ماده
2-5-1 قدرت توقف
2-5-2 انتقال خطی انرژی
فصل 3 اندازه گیری شار ذرات، شار انرژی و توزیع های طیفی
3-1 اصول اندازه گیری
3-2 وسائل اندازه گیری جذب کلی
3-3 روشهای جذب جزئی
3-4 تعیین توزیعهای طیفی
3-5 مقادیر توزین شده ضرایب برخورد و قدرت توقف
فصل 4: آشکارسازی پرتوهای یونیزان
4-1 مشخصات عمومی آشکارسازها
4-2 اساس آشکارسازی
4-3 آشکارسازهای گازی
4-4 آشکارسازهای سنتیلاسیون
4-5 آشکارسازهای نیمه رسانا
4-6 تصحیح در شمارش
فصل 5: اکسپوژر و اندازه گیری آن
5-1 تاریخچه اکسپوژر
5-2 ضرورت تعریف اکسپوژر
5-3 تعادل ذره باردار
5-4 اتاقک هوای آزاد
5-5 اندازه گیری اکسپوژر با اتاقک حفره درجه بندی شده
5-6 انواع کاربردی اتاقک های حفره
5-7 اندازه گیری اکسپوژر و تندی آن
5-8 اتاقک هوای آزاد برای تابشهای با انرژی زیاد
فصل 6: دوز جذب و کرما
6-1 تاریخچه دوز جذب
6-2 کمیت های تصادفی و غیرتصادفی
6-3 واحدهای دوز جذب
6-4 مفهوم کرما و تعریف آن
6-5 رابطه کرمای هوا با اکسپوژر و دوز جذب
6-6 تغییرات کرما و دوز جذب در مرز بین دو محیط
6-7 وضعیت تعادل ذره باردار
فصل 7: روش های تعیین دوز جذب
7-1تعیین دوز جذب با استفاده از اکسپوژر
7-1-1 ضرائب تبدیل اکسپوژر به دوز جذب
7-2 درجه بندی دوز جذب برحسب کرمای هوا
7-3 تعیین دوز جذب از طریق نظریه حفره براگ– گری
7-3-1 برخوردهای فوتون در حفره
7-3-2 نظریه حفره و نوترون
7-4 پروب دوزیمتر
7-5 اتاقک حفره به عنوان وسیله استاندارد اکسپوژر
فصل 8: مقایسه دوزیمتری الکترون، فوتون و نوترون
8-1 زمینه های مشترک
8-1-1 ضرائب CE، Cو ND یا Ngas
8-2 ضرایب اصلاحی
8-3 دوزیمتری الکترون
8-4 دوزیمتری فوتون
8-5 دوزیمتری نوترون
8-6 دوزیمتری در میدان مخلوط
فصل 9: دوزیمتری هسته های رادیواکتیو
9-1 اکتیویته و واحدهای آن
9-2 ثابت تندی کرمای هوا،
9-3 دوزیمتری از منابع خارجی
9-4 دوزیمتری از منابع داخلی
9-4-1 استفاده از پروب دوزیمتر
9-4-2 استفاده از تجربه
9-4-3 روش محاسبه – منابع بسته
9-4-4 روش محاسبه – منابع باز
فصل 10: روش های مختلف دوزیمتری
10-1 دوزیمتری پرتو توسط کالریمتر
10-2 اتاقک های یونیزاسیون
10- 3 دوزیمتری شیمیایی
10-3-1 اندازه گیری دوز جذب
10-3-2 جزییات عملی دوزیمتر فریک (Frick)
10-3-3 بهره شیمیایی پرتو و مقادیر توصیه شدهG
10-3-4 ژل دوزیمتری
10-4 دوزیمتری ترمولومینسانس TLD
10-4-1 نظریه ساده TLD
10-4-2 خواص دوزیمتری در مواد TLD
10-4-3 جزئیات عملی دوزیمتری TLD
10-5 دوزیمتری با فیلم
10-5-1 جزئیات عملی فیلم دوزیمتری
10-6 آشکارسازهای سنتیلاسیون
10-7 سایر سیستم های دوزیمتری
10-7-1 دوزیمتری بیولوژیک
10-8 انتخاب سیستم دوزیمتری
واژه نامه فارسی- انگلیسی
واژه نامه انگلیسی- فارسی
کمیات و علائم مورد استفاده در فرمول ها و واحدهای آن
اندیس های مورد استفاده در فرمول ها
منابع

محصولات مشابه

نمایش همه