پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

ایمنوتراپی سرطان

ناشر : دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نویسنده :

مترجم : مژگان محمدی , رضا فریدحسینی , سجاد دهنوی , امیرعباس سلمانی , عارف کشاورزی

نسخه های موجود: کتاب الکترونیکی

قیمت: 25,600 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

...
صفحات کتاب 504
کنگره RC۲۷۱‭‬ /ج۹‏‫‭ی۲ ۱۳۹۷
دیویی ۶۱۶/۹۹۴۰۷۹
کتابشناسی ملی 5391204
شابک 978-600-369-124-7‬‬
سال نشر 1397
پیشگفتار مترجمین
بخش اول: مرور، تاریخچه، طبقه بندی
فصل اول: مروری بر ایمنوتراپی رایج سرطان
چکیده
واژگان کلیدی
1-1 مقدمه
1-2 سیستم ایمنی چیست؟ سلول ها، مولکول ها و گیرنده های درگیر
1-3 طبقه بندی سیستم های ایمنی وایمنوتراپی سرطان
1-4 حذف عوامل مهاجم از قبیل سرطان توسط سیستم ایمنی
1-5 تشکیلات شناسائی و عرضه آنتی ژن
1-6 تاریخچه تکامل ایمنوتراپی سرطان
1-7 چشم اندازی از آینده ایمنوتراپی سرطان
1-8 نتیجه گیری
منابع
بخش دوم: تغییر دهنده های پاسخ زیستی و عوامل با شکل طبیعی
فصل دوم: فرآورده های باکتریایی
چکیده
واژگان کلیدی
2-1 همه چیز از داروی سمی کولی شروع شد: یافته های اخیر، مکانیزم های فعالیت ضد
توموری آن را روشن نمود
2-2 فراورده های باکتریایی مختلف برای درمان سرطان و دو سیستم مختلف برای فعالیت ضد تومور
2-3 OK-432، ترکیبی با پتانسیل ایمنی مشتق شده از استرپتوکوکوس پیوژنز، عملکردهای ایمنی
ذاتی و آداپتیو
2-4 خلاصه
منابع
فصل سوم: پلی ساکارید ها
چکیده:
واژگان کلیدی
3-1 مقدمه
3-2 پلی ساکارید کاریها (PSK)
3-3 لنتینان (LNT)
3-4 شیزوفیلان
3-5 نتیجه گیری
منابع
فصل چهارم: BCG
چکیده
واژگان کلیدی
اختصارات
4-1 مقدمه
4-2 باسیل کالمت گرین (BCG)
4-3 تاریخچه BCG به عنوان یک عامل ضدسرطانی
4-4 سرطان مثانه
4-5 اساس درمان سرطان مثانه با BCG
4-6 مکانیزم های مسئول برای اثر ضد سرطان BCG
4-7 انتخاب بیماران برای ایمونوتراپی داخل وزیکولی با استفاده از BCG
4-8 ایمونوتراپی داخل وزیکولی با استفاده از BCG برای سرطان مثانه
4-9 استراتژی های غلبه بر مقاومت NMIBC دربرابر ایمونوتراپی با BCG داخل وزیکولی
4-10 BCG برای سایر سرطان ها
4-11 چشم اندازهای آینده ایمونوتراپی با BCG
4-12 نتایج
منابع
بخش سوم: سلول درمانی انتخابی
فصل پنجم: سلول های Tαβ
چکیده
واژگان کلیدی
5-1 مقدمه
5-2 شناسائی آنتی ژن های سرطانی توسط TCRαβ
5-3 سلول درمانی انتخابی با استفاده از لنفوسیت های Tαβ
5-4 چشم انداز آینده انتقال ایمنی انتخابی با استفاده از لنفوسیت های Tαβ
5-5 نتیجه گیری
منابع
فصل ششم: ایمنوتراپی از طریق سلول های NKT
چکیده
واژگان کلیدی
6-1 مقدمه
6-2 ایمنوتراپیNSCLC با استفاده از سلول های NKT
6-3 چشم اندازهای آینده
منابع
فصل هفتم: سلول های کشنده طبیعی (NK)
چکیده
واژگان کلیدی
7-1 سلول های کشنده طبیعی (NKs)
7-3 سلول های NK درمانی بدست آمده از منابع مختلف
7-4 ADCC
7-6 تنظیم و تعدیل سلول های NK
منابع
فصل هشتم: ایمنوتراپی با استفاده از سلول های Tγδ
چکیده
واژکان کلیدی
8-1 سلول های Tγδ
8-2 ایمنوتراپی با استفاده از سلول های Tγδ
8-3 کارآزمائی بالینی مربوط به ایمنوتراپی با استفاده از سلول های Tγδ
8-4 مسیرهای آینده
8-5 نتیجه گیری
منابع
فصل نهم: سلول های T مهندسی ژنتیک شده
چکیده
واژگان کلیدی
اختصارات
9-1 مقدمه
9-2 سلول درمانی با استفاده از سلول هایCAR)-T) دارای گیرنده آنتی ژن کایمریک
9-3 سلول T درمانی با TCR (گیرنده سلول (T
9-4 درمان با لنفوسیت های ارتشاح یافته در بافت توموری
9-4 مسائل مربوط به بقاء، ظرفیت ایجاد خاطره و عملکرد سلول های T
9-6 عوارض جانبی ناشی از لنفوسیت های مهندسی ژنتیک شده
9-7 جستجو برای یافتن اهداف جدید
9-8 توسعه روش سلول درمانی انتخابی با کمک سلول های T آلوژنیک
9-9 نتیجه گیری
منابع
بخش چهارم: واکسن درمانی
فصل دهم: واکسن پپتیدی
چکیده
10-1 مقدمه
10-2 وضعیت فعلی واکسن سرطان
10-3 درمان ترکیبی واکسن پپتیدی با مسدود نمودن نقاط تنظیم ایمنی
10-4 نتیجه گیری و چشم انداز آینده
منابع
فصل یازدهم: واکسن پپتیدی طراحی شده برای یک فرد خاص
چکیده
واژگان کلیدی
11-1 مقدمه
11-2 واکسنهای پپتیدی طراحی شده برای یک فرد خاص (PPV )
11-3 کارآزمایی های بالینی PPV برای سرطان های پیشرفته
11-4 نتیجه گیری
منابع
فصل دوازدهم: واکسن پپتیدی WT1 برای درمان بدخیمی ها: توسعه، پیشرفت اخیر و چشم اندازها
چکیده
واژگان کلیدی
12-1 WT1 بعنوان هدف آنتی ژنی اولیه برای ایمنوتراپی سرطان: بالاترین رتبه بعنوان یک هدف
آنتی ژنی بهWT1 تعلق گرفته است
12-2 شناسایی اپی توپ های WT1 اختصاصی برای سلول های T کشنده ، نقطه آغازین ایجاد
و توسعه ایمنوتراپی سرطان با اهداف WT1
12-3 شواهدی برای ایمنی زائی بالای پروتئین/پپتید WT1 در انسان
12-4 مدل های موشی که کارآئی واکسیناسیون پپتیدی WT1 را در محیطیIn vivo پیشنهاد می دهند
12-5 کارآزمایی های بالینی اولیه و ثانویه که قابلیت درمانی واکسن پپتیدی WT1 را نشان داد:
" اثبات مفهوم " برای واکسن پپتیدی WT1
12-6 راهکارهایی برای افزایش کارآئی و مزیت بالینی واکسن پپتیدی WT1
12-7 کارآزمایی های بالینی اخیر، شامل آنهایی که ارزشمند بوده و مسیر آینده را به ما نشان می دهند
12-8 استفاده از سلولهای دندریتیک حامل پپتید WT1 که برتری WT1 را بعنوان آنتی ژن هدف نشان می دهد
12-9 نتیجه و چشم اندازهای آینده
منابع
فصل سیزدهم: واکسن پروتئینی
چکیده
واژگان کلیدی
13-1 واکسن سرطان با ساختار پروتئینی
13-2 پروتئین به عنوان یک ایمونوژن برای واکسن سرطان
13-3 واکسن پروتئینی در مقایسه با انواع دیگر فرمولاسیون های واکسن
13-4 سیستم تحویل آنتی ژن پروتئینی
13-5 کارآزمایی های بالینی واکسن پروتئینی
13-6 خلاصه و چشم اندازها
منابع
فصل چهاردهم: واکسن مبتنی بر سلول دندریتیک برای سرطان
چکیده
واژگان کلیدی
14-1 مقدمه
14-2 سلول های دندریتیک و واکسن مبتنی بر سلول دندریتیک
14-3 توسعه واکسن های درمانی سلول دندریتیک
14-4 توسعه واکسن ژاپنی سلول دندریتیک، Vaccell®
14-5 گزارشات مربوط به مشاهده بالینی برای واکسن Vaccell®
14-6 راهکارهای آینده برای بهبود اثرات بالینی واکسن سلول دندریتیک
14-7 نتیجه گیری
منابع
بخش پنجم: ایمنو ادجوان ها
فصل پانزدهم: موتیف CpG
چکیده
واژگان کلیدی
15-1 گیرنده های شبه Toll
15-2 لیگاند های TLR بعنوان ادجوان های واکسن سرطان
15-3 آگونیست TLR 9؛ CpG-ODN
15-4 آخرین کارآزمائی های بالینی با استفاده از CpG-ODN برای بیماران سرطانی
15-5 نسل بعدی CpG-ODN برای افزایش تاثیرات ادجوانی
منابع
فصل شانزدهم: شناسائی الگو توسط سلول های دندریتیک و کاربرد آن به عنوان ادجوان واکسن در ایمنوتراپی ضد تومور
چکیده
واژگان کلیدی
اختصارات
16-1 مقدمه
16-2 بلوغ سلول دندریتیک توسط آگونیست های TLR
16-3 بیان گیرنده های شبه تول (TLR) در زیرگروه های سلول دندریتیک
16-4 زیرگروه های سلول دندریتیک و القای عملکردی
16-5 فعال شدن سلول NK بواسطه سلول DC در ایمنی تومور با حضور ادجوان
16-6 القای CTL بواسطه DC با حضور ادجوان
16-7 چشم انداز هایی برای ایمنوتراپی با ادجوان
منابع
فصل هفدهم: ادجوان های جدید
چکیده
واژگان کلیدی
17-1 مقدمه
17-2 ایمنی ذاتی و ایمنی تومور
17-3 تاثیر لیگاند TLR9 بر ایمنوتراپی تومور
17-4 CpG اصلاح شده
17-5 چشم انداز آینده
منابع
بخش ششم: نقاط تنظیم ایمنی
فصل هجدهم: آنتی بادی ضد CTLA-4
چکیده
واژگان کلیدی
18-1 مقدمه
18-2 آنتی ژن شماره چهار مرتبط با لنفوسیت T کشنده (CTLA-4)
18-3 آنتی بادی های ضد CTLA-4
18-4 توسعه بالینی ایپی لیموماب
18-5 مطالعات بالینی روی ملانوما
18-6 ویژگی های منحصر بفرد ایپی لیموماب
18-7 چالش های آینده
18-8 نتیجه گیری
منابع
فصل نوزدهم: آنتی بادی منوکلونال بر علیه PD-1 و PD-L1
چکیده
واژگان کلیدی
19-1 PD-1/PD-L1 ، گیرنده/ لیگاند کمک مهاری
19-2 مسیر PD-1/PD-L1 و بیماری های خود ایمن
19-3 بیان PD-L1 و پیش آگهی سرطان
19-4 مدل های حیوانی برای ایمنی درمانی سرطان
19-5 آنتی بادی های منوکلونال ضد PD-1 در کارآزمائی های بالینی
19-6 آنتی بادی منوکلونال بر ضد PD-L1 در کارآزمائی های بالینی
19-7 نتیجه گیری
منابع
فصل بیستم: اهداف جدید از سیگنال های کمکی تحریکی و مهاری در سیستم ایمنی
چکیده
واژگان کلیدی
20-1 مقدمه
20-2 اهداف جدید از مولکول های نقاط تنظیم ایمنی
20-2-1 LAG-3
20-3 اهداف جدید از مولکول های سیگنال کمک تحریکی ایمنی
20-4 خلاصه
منابع
بخش هفتم: تنظیم مهار ایمنی
فصل بیست و یکم: سلول های T تنظیمی
چکیده
واژگان کلیدی
21-1 زیرمجموعه های سلول T تنظیمی (Treg)
21-2 سلول های T تنظیمی ذاتی و القاء شده
21-3 مکانیسم سرکوب سیستم ایمنی توسط سلول های Treg
21-4 سرطان و سلول های Treg
21-5 گسترش ایمنوتراپی سرطان علیه سلول های Treg
منابع
فصل بیست و دوم: MDSCs : سلولهای مهاری مشتق شده از رده میلوئیدی
چکیده
واژگان کلیدی
22-1 مقدمه
22-2 منشاء و شاخصه های سلول MDSC
22-3 مکانیسم های مهار ایمنی توسط سلول های MDSC (شکل 22-1)
22-4 سلول های MDSC در بیماران توموری
22-5 راهکارهائی برای مهار سلول های MDSC (شکل 22-2)
22-6 نتیجه گیری
منابع
بخش هشتم: معیارهای پاسخ مرتبط با ایمنی و راهنمای کارآزمائی های بالینی
فصل بیست و سوم: معیارهای پاسخ مرتبط با ایمنی و راهنمای کارآزمائی های بالینی
چکیده
واژگان کلیدی
23-1 مقدمه
23-2 irRC
23-3 راهنمای کارآزمائی های بالینی
23-4 نتیجه گیری
منابع
بخش نهم: ایمنوتراپی ویژه هر فرد
فصل بیست و چهارم: ایمنوتراپی ویژه هر فرد برای سرطان: بیومارکرهای ایمنی و ایمنوتراپی ترکیبی
چکیده
واژگان کلیدی
24-1 مقدمه
24-2 تهاجم سلول های سرطانی در طول پروسه تکامل طولانی مدت در بیماران
24-3 تفاوت های فردی در وضعیت ایمنی بیماران سرطانی
24-4 مکانیسم هایی برای پاسخ های افتراقی سلول T در بیماران سرطانی
24-5 ایمنوتراپی های ویژه هر فرد براساس ارزیابی وضعیت ایمنی بیمار
24-6 ایمنوتراپی ترکیبی
24-7 ملاحظات نهائی
منابع

محصولات مشابه

نمایش همه