پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

معرفت امام زمان (علیه السلام)

و تکلیف منتظران

ناشر : موعود عصر(عج)

نویسنده :

نسخه های موجود: کتاب دیجیتال

قیمت: 20,000 تومان

5 امتیاز - 1 نفر

...
صفحات کتاب 728
کنگره BP224/4‏‫‬‭/ش7م6 1388
دیویی 297/462
کتابشناسی ملی 2040263
شابک 978-964-6968-77-6‏‬
سال نشر 1388
خرید نسخه چاپی bookroom.ir
سخن ناشر
پيش گفتار
1- مفهوم شناسي مهدويت
2- مهدويت در اسلام
3- ضرورت شناخت معارف مهدوي
الف) وجه اعتقادى
ب) وجه فرهنگى
ج) وجه سياسى
د) وجه اجتماعى
4- ديدگاه هاى موجود در زمينه شناخت معارف مهدوى
الف) ديدگاه كلامى ـ تاريخى
ب) ديدگاه فرهنگى ـ اجتماعى
5- آثار مهدوى و نيازهاى روز
6- اهداف اثر حاضر
7- ساختار كتاب
بخش اول: زندگى و شخصيت امام مهدى(عج)
فصل اول: تاريخ زندگى امام مهدى(ع)
1- چگونگى ميلاد
2- نام، كنيه و القاب
3- غيبت صغرا
4- غيبت كبرا
5- نوّاب خاص امام عصر
فصل دوم: ويژگى هاى امام مهدى(ع)
1- سيماى ظاهرى
2- سجاياى اخلاقى
فصل سوم: عمر طولانى امام مهدى(ع)
1- پيش بينى عمر طولانى امام مهدى(ع)
2- پيشينه گفت وگو درباره عمر طولانى امام مهدى(ع)
3- پاسخ به شبهه طول عمر امام مهدى(ع)
يك ـ وجود افرادى با عمرهاى طولانى در گستره تاريخ
دو ـ امكان علمى عمر طولانى
سه ـ امكان عمر طولانى با اعجاز الهى
فصل چهارم: اثبات امامت امام مهدى(ع)
1- شرايط اجتماعى عصر ميلاد
2- پيش بينى تولد امام مهدى(ع)
3- گواهان تولد امام مهدى(ع)
4- مشاهده كنندگان امام مهدى(ع)
فصل پنجم: مفهوم و علل غيبت
1- تقسيم بندى دوران غيبت
2- فلسفه دو مرحله ای بودن غیبت
3- مفهوم غيبت
4- حكمت و فلسفه غيبت
فصل ششم: مباحث تكميلى
1- همسر و فرزندان امام زمان(ع)
2- محل اقامت امام عصر
3- جزيره خضرا
4- ياران امام مهدي(ع) در دوران غيبت
5- ملاقات با امام زمان(ع)
6- وفات يا شهادت امام عصر(ع)
بخش دوم: معرفت امام زمان(عج)
فصل اول: ضرورت و مفهوم معرفت امام
1- معناى لغوى و اصطلاحى امام
2- معرفت امام در آموزه هاى اسلامى
3- ضرورت معرفت امام
4- مفهوم معرفت امام
5- راه هاى به دست آوردن معرفت
فصل دوم: ويژگى هاى امامان معصوم(ع)
1- پيشوايان دوازده گانه
2- واليان امر
3- گواهان بر مردم
4- راهنمايان به سوى خدا
5- جايگاه هاى علم الهى
6- مفسران وحى
7- پايه هاى توحيد
8- پيراستگان از خطا و لغزش
9- صاحبان معجزه ها و نشانه ها
10- مايه هاى ثبات و پايدارى جهان
11- وسيله هاى نجات و رستگارى امت
12- سرسپردگان امر الهى
فصل سوم: مبانى اعتقاد به امامت
1- ضرورت دوستى با امامان معصوم و ترك دشمنى با آنها
2- لزوم پيروى از امامان معصوم(ع) و ترك مخالفت با آنها
3- خالى نماندن زمين از حجت هاى الهى
بخش سوم: مبانى و كاركردهاى انتظار
فصل اول: مبانى قرآنى انتظار موعود
1- آشنايى با چند اصطلاح
2- پيشينه بحث از موعود قرآن
3- موضوع هاى مطرح شده در آيات
الف) حتمى بودن حاكميت صالحان
ب) ويژگى هاى زمان ظهور
فصل دوم: انتظار در انديشه شيعه
1- مفهوم انتظار
2- ضرورت انتظار
3- فضيلت انتظار
4- وظايف منتظران
يك ـ برپا خاستن هنگام شنيدن نام هاى آن حضرت
دو ـ نكوداشت روزهاى منسوب به آن حضرت
5- نقش سازنده انتظار
فصل سوم: تولّى و تبرّى دو ركن انتظار
1- مفهوم تولّى و تبرّى
2- تولّى و تبرّى در آموزه هاى اسلامى
3- دوستان و دشمنان اهل ايمان
4- ضرورت ولايت ورزى و برائت جويى
فصل چهارم: ديدگاه هاى گوناگون درباره انتظار
1- مبانى ديدگاه هاى مهدوى
2- منابع مطالعاتى ديدگاه هاى مهدوى
يك ـ كتاب هاى كهن
دو ـ كتاب هاى جديد
سه ـ ديگر كتاب ها
فصل پنجم: جايگاه انتظار در انديشه سياسى امام خمينى=
1- احياى مفهوم انتظار
2- ارائه برداشتى متفاوت از مفهوم حجت
3- تلاش براى تحقق عدالت در عصر غيبت
4- زمينه سازى براى ظهور امام مهدى(ع)
5- برائت جويى از كافران و مشركان
6- احياى هويت اسلامى مسلمانان
7-گسترش نفوذ اسلام در جهان
8- ايجاد حكومت جهانى اسلام
فصل ششم: جامعه موعود، الگوى جامعه مطلوب
1- ساده زيستى كارگزاران حكومت
2- قاطعيت با كارگزاران و مهرورزى با زيردستان
3- تأمين رفاه اقتصادى مردم
4- گسترش عدالت و مساوات
فصل هفتم: حقوق امام زمان(ع)
1- ضرورت اداي حقوق امام (ع)
2- حقوق امام عصر (ع)
بخش چهارم: ظهور و آخرالزمان
فصل اول: آخرالزمان، دوره پايانى دنيا
1- معنا و مفهوم آخرالزمان
2- نشانه هاى آخرالزمان
3- اميدهاى آخرالزمان
فصل دوم: بزرگ ترين فتنه آخرالزّمان
1- معنا و مفهوم دجّال
2- دجّال در روايات
3- برداشت رمزى و كنايى از دجّال
فصل سوم: نشانه هاى ظهور
1- ضرورت شناخت نشانه هاى ظهور
2- آشنايى با مفاهيم و اصطلاحات
3- دسته بندى نشانه هاى ظهور
فصل چهارم: تعيين وقت براى ظهور
1- تعيين وقت براى ظهور و فلسفه انتظار
2- فرا رسيدن ناگهانى ظهور
3- نهى از تعيين وقت براى ظهور
4- نزديك ديدن ظهور
5- توجه به نشانه هاى ظهور
6- دعا براى تعجيل فرج
7- زمان ظهور، رازى از رازهاى خدا
فصل پنجم: وفا به پيمان، شرط تحقق ظهور
1- نخستين پيمان
2- استمرار پيمان
3- شكسته شدن پيمان
4- ضرورت تجديد پيمان
فصل ششم: ظهور و سنت هاى الهى
1- معناى لغوى سنّت
2- اصل تغييرناپذيرى سنّت هاى الهى
3- دعوت قرآن به مطالعه سنّت هاى الهى
4- برخى سنّت هاى الهى حاكم بر جوامع انسانى
فصل هفتم: ياران قائم(ع)
1- ويژگى هاى ياران قائم(ع)
2- تعداد ياران قائم
3- زنان و ياران قائم
4- چگونگى اجتماع ياران قائم
5- سلاح ياران قائم
بخش پنجم: جهان پس از ظهور
فصل اول: ظهور، تجلى حيات طيبه
1- زندگى بخشى قيام مهدوى در آيات و روايات
2- مراتب و درجات زندگى (حيات)
3- چگونگى تحقق حيات طيبه
4- آثار تحقق حيات طيبه
فصل دوم: عدالت مهدوى
1- اركان عدالت مهدوى
2- جنبه هاى گوناگون عدالت مهدوى
فصل سوم: احياي دين در عصر ظهور
1- روند تبيين و تفسير احکام اسلام پس از رحلت پيامبر اعظم9
2- تبيين و تفسير احکام پس از ظهور امام مهدي(ع)
فصل چهارم: رجعت؛ بازگشت به دنيا در عصر ظهور
1- معناى لغوى و اصطلاحى رجعت
2- جايگاه رجعت در آموزه هاى شيعى
3- رجعت در كتاب هاى اهل سنت
4- رجعت در آثار اسلامى
5- رجعت در قرآن
6- رجعت در روايات
7- رجعت در دعاها و زيارت ها
8- رجعت كنندگان
9- سرآغاز و مدت زمان رجعت
10- فلسفه و هدف رجعت
فصل پنجم: مباحث تكميلى
1- ظهور و پر شدن جهان از ظلم و جور
2- خشونت در عصر ظهور
3- مدت حكومت امام عصر(ع)
4- انتقام گيري از خون شهيدان كربلا
5- تشخيص و تطبيق نشانه هاى ظهور
بخش ششم: بايسته هاى گسترش فرهنگ مهدوى
فصل اول: بايسته هاى تبليغ و ترويج
1- ارتباط معنوى با امام عصر(ع)
2- شناخت ديدگاه هاى موجود در زمينه باور مهدوى
3- رعايت اخلاص در عمل و پيراسته داشتن نيت
4- توجه به جايگاه رفيع امام عصر(ع)
5- دشمن شناسى و دوست شناسى
6- توجه به ديدگاه هاى مراجع عظام تقليد
7- توجه به آفت ها و آسيب هاى انديشه مهدوى
8- زدودن مطالب ضعيف و باورهاى نادرست
9- توجه به كاركردهاى مجالس و مراسم مهدوى
10- گشودن زواياى جديد در طرح مباحث مهدوى
11- پرهيز از تعيين وقت براى ظهور
12- پرهيز از طرح مطالب سست و بى اساس
13- پرهيز از غرض ورزى جناحى و گروهى
14- پرهيز از بيان مباحث كم اهميت يا بى اهميت
15- مقابله با جريان هاي انحرافي و مدعيان دروغين
فصل دوم: بايسته هاى پژوهش و نگارش
1- نگارش آثار مهدوى براى قشرهاى مختلف
2- پاسخ گويى عالمانه به پرسش ها و شبهه هاى موجود
3- جلوگيرى از نشر و پخش آثار بى محتوا، خرافى و انحرافى
4- رصد دايمى رسانه هاى بيگانه
5- ترجمه معارف مهدوى به زبان هاى روز دنيا
6- مقابله با بدعت ها و انحراف ها
فصل سوم: بايسته هاى برنامه سازى
1- ارتقا و گسترش معرفت و ايمان روشن بينانه به مهدويت
2- توجه به وجوه سه گانه فرهنگ مهدويت
3- سرلوحه قرار دادن انديشه امام خمينى(ره) درباره انتظار
4- شبهه زدايى از انديشه ها
5- طرح مطالب درست و متقن
6- استفاده نكردن از متن هاى بى محتوا يا كم محتوا
7- نوآورى در قالب و محتوا
8- توجه ويژه به كودكان و نوجوانان
9- آسيب شناسى و آسيب زدايى مستمر
10- ترسيم تصويرى زيبا از قيام جهانى امام عصر(ع)
11- بهره گيرى از نمادها و جلوه هاى تصويرى نو و بديع
12- جارى كردن مفاهيم فرهنگ انتظار در برنامه هاى نمايشى
بخش هفتم: جلوه هاى انتظار
فصل اول: فضيلت شب نيمه شعبان
1- نيمه شعبان در روايات پيامبر اكرم(ص)
2- نيمه شعبان در روايات امامان معصومين(ع)
فصل دوم: رمضان، بهار انتظار
1- نقش امام و حجت الهى در جهان هستى
2- انتظار و آمادگى براى ظهور دولت كريمه اهل بيت(ع)
فصل سوم: مهدى باورى در كلام رضوى
1- خالى نبودن زمين از حجت هاى الهى
2- نام و نسب امام مهدى(ع)
3- ويژگى هاى امام مهدى(ع)
4- غيبت و نهان زيستى امام مهدى(ع)
5- فضيلت انتظار امام مهدى(ع)
6- ظهور امام مهدى(ع)
7- دعا به امام مهدى(ع)
فصل چهارم: امام مهدى(ع)؛ محور اتحاد ملى و انسجام اسلامى
1- كاربردى ساختن آموزه هاى آخرالزمانى اسلام
2- تكيه بر وجود مشترك موعودباورى سنى و شيعى
3- طرح انديشه مهدويت به عنوان باورى عزت بخش و قدرت آفرين
4- مقابله جدى با جريان هاى انحرافى و انديشه هاى خرافى
5- باور به هراس استكبار جهانى از موعودباورى اسلامى
فصل پنجم: غيبت و ظهور ثقلين
1- جايگاه قرآن پيش از ظهور
2- جايگاه قرآن پس از ظهور
فصل ششم: انقلاب اسلامى و فرهنگ انتظار
1- دوره احياى فرهنگ مهدويت و انتظار
2- دوران افول
3- دوران شكوفايى مجدد
فصل هفتم: امام مهدي(ع) در كلام امام حسين(ع)
1- نسب امام مهدی(ع)
2- عدالت گستری امام مهدی(ع)
3- صابران در غیبت امام مهدی(ع)
4- خصال امام مهدی(ع)
پیوست ها
منشور راهبردى فرهنگ مهدويت
مقدمه

محصولات مشابه

نمایش همه