پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

الفبای ترک (جلد سوم)

سرمشق ترک

ناشر : نظری

نویسنده : ,

مجموعه اثر : الفبای ترک

نسخه های موجود: کتاب الکترونیکی

قیمت: 15,300 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

...
صفحات کتاب 616
کنگره ‫‬‭‬‭RC۵۶۶‏‫‭/‮الف‬۷ ۱۳۹۶
دیویی 616/8632
کتابشناسی ملی 4957604
شابک 978-600-289-834-0‬‬
سال نشر 1396
مقدمه
فصل اول: درآمدی بر روش هیپنوتیزم
مقدمه
تاریخچه
افق های روشن بر آینده ی هیپنوتیزم و هیپنوتیزم درمانی
هیپنوتیزم درمانی
سه عامل مهم در شکل گیری هیپنوتیزم
رعایت نکات اخلاقی، شرعی و قانونی زیر در هیپنوتیزم درمانی
هیپنوتیزم و ترک اعتیاد
ترک سیگار (دخانیات) با روش هیپنوتیزم درمانی
درمان اعتیاد و وابستگی های روانی مضر از طریق هیپنوتیزم درمانی
نمونه های گزارش شده پس از درمان، توسط یک هیپنوتیزم درمانی
روش هیپنوتراپی شناختی در درمان اعتیاد
اصطلاحات تخصصی هیپنوتیزم درمانی
پدیده های هیپنوتیزمی
محاسن روش هیپنوتیزم در درمان اعتیاد
معایب روش هیپنوتیزم درمانی
منابع
فصل دوم: درآمدی بر روش پذیرش و تعهد (Act)
مقدمه
تاریخچه رفتار درمانی
موج های روان شناسی
تعریف اکت (ACT)
چهارچوب رابطه های ذهنی (RFT)
شش ضلعی آسیب شناسی اکت
تعریف اعتیاد
اعتیاد و اکت (ACT)
درمان بیماری اعتیاد و اکت
پژوهش های مبتنی درمان مبتنی بر درمان پذیرش
آموزش تکنیک های درمانی
آموزش درمان پذیرش و تعهد برای مشاوران
مزایای درمان اکت
معایب درمان اکت
اصطلاحات
منابع
فصل سوم: درآمدی بر روش روایت درمانی
مقدمه
تاریخچه
تطبیق رویکرد سازه گرا به معنا
پروتکل روایت درمانی
شرح مختصری از فرآیند های روایت درمانی
بررسی پروتکل درمان
درک و زیستن زندگی از طریق داستان ها
داستان ها در فضای درمانی
گفت و گو های بیرونی ساز
ردیابی تاریخچه ی مشکل
بررسی تأثیرات مشکل
جای گذاری مشکل در زمینه
اکتشاف «پیامد های بی همتا»
ردیابی معنا و تاریخچه ی پیامد های بی همتا و نامگذاری یک داستان جایگزین
رویکرد های روایت درمانی
اثربخشی رویکرد روایت درمانی
اهداف درما نی
رابطه ی درمانی
پیش درآمدی بر روایت درمانی
اعتیاد
خانواده و اعتیاد
روایت درمانی و اعتیاد
آسیب شناسی روش درمان روایتی و اعتیاد
اصطلاحات
منابع
فصل چهارم: درآمدی بر روش واقعیت درمانی
مقدمه
تاریخچه
تعاریفی از واقعیت درمانی
واقعیت درمانی و نظریه انتخاب
هویت
نابسامانی های روانی
واژه های اساسی واقعیت درمانی
نظام سه بخشی گلاسر
هدف واقعیت درمانی
ویژگی های واقعیت درمانی
نظریه شخصیت
تفاوت های واقعیت درمانی با دیگر مکاتب
واقعیت درمانی و عملکرد مغز
کسانی که به درمان نیاز دارند
آسیب شناسی مسئولیت پذیری
آموزش تئوری انتخاب
چگونگی درمان به روش شناخت درمانی و واقعیت درمانی
واقعیت درمانی و سلامت روانی
اعتیاد و واقعیت درمانی
روش های مشابه روش واقعیت درمانی
خصوصیات درمانگر واقعیت درمانی
اثر تحصیلات و جنسیت در روند واقعیت درمانی
فرآیند درمان
یک نمونه فرد مراجع به واقعیت درمانگر
محاسن و معایب این روش درمانی
اصطلاحات
منابع
جدول
فصل پنجم: درآمدی بر روش هنر درمانی
مقدمه
تاریخچه
روانکاوی و هنر درمانی در اعتیاد
سطوح زندگی روانی
ساختار شخصیت
مکانیزم های دفاعی
هنر از دیدگاه فروید
گشتالت و هنر درمانی
اعتیاد
عوامل موثر در بروز اعتیاد
ویژگی های بیماری اعتیاد
هنر
شیوه های هنردرمانی
هنردرمانگر
هنردرمانی گروهی
گروه درمانی
تئاتر درمانی
تخلیه ی هیجانی
پایه های نظری تئاتردرمانی
ویژگی های تئاتر درمانی
ارکان تئاتر درمانی
مراحل کار تئاتر درمانی
روش های تئاتر درمانی
محدودیت ها و فواید هنر درمانی
اصطلاحات در هنردرمانی
منابع
فصل ششم:درآمدی بر روش درمان نگهدارنده با متادون
پیشگفتار
مقدمه
تاریخچه
نحوه اجرا و چگونگی تجویز متادون
متادون درمانی
تربیت متادونی یا تربیت بدنی
نقطه ی سازگاری در متادون درمانی
درمان نگهدارندۀ روانی در متادون درمانی
منابع

محصولات مشابه

نمایش همه