پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

جدال اژدها و عقاب

رقابت چین و آمریکا بر سر هژمونی

ناشر : نسل نواندیش

نویسنده :

نسخه های موجود: کتاب الکترونیکی

قیمت: 10,900 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

...
صفحات کتاب 175
کنگره ‏‫‭JZ۱۳۱۲‏‫‭/ع۸ج۴ ۱۳۹۲
دیویی ‏‫‭۱۲۱/۴
کتابشناسی ملی 3137243
شابک 978-964-236-522-7
سال نشر 1392
مقدمه
دیباچه
فصل اول. نظام بین الملل و ویژگی های آن
توسعه ی رفاه
تقویت امنیت
1-1-4- بررسی نظریه ها، تئوری های سه قلو
پایان تاریخ، رهیافتی نوین
دیدگاه برخورد تمدن ها
دیدگاه موج سوم
1-1-5- تئوری ها در راستای هدف!
1-2- بخش دوم: بازیگران نظام نوین جهانی
1-2-1- قطبیت
1-2-2- تک قطب هژمون
1-2-3- آخرین ابرقدرت
1-2-4- ماهیت نظام بین المللی کنونی
1-3- بخش سوم: سناریوهایی برای آینده
1-3-1- روسیه به دنیای احیای نقش
1-3-2- ژاپن زیر پرچم امریکا
1-3-3- اتحادیه ای اروپا، نوپاترین قدرت
1-3-4- چین، رقیبی استراتژیک!
چین و اتحادیه ی اروپا.
1-4- تحلیل
فصل دوم. هژمونی
2-1- بخش اول: تعریف و ویژگی ها
2-1-1- تعریف هژمونی
2-1-2- ویژگی های هژمون
2-1-3- هژمونی در سیاست بین الملل
2-2- بخش دوم: امریکا و هژمونی
بعد اقتصادی هژمونی
بعد نظامی هژمونی
بعد سیاسی هژمونی
2-2-3- امریکا، امپراطوری نه، هژمونی آری!
2-2-4-"آزادی"، ماهیت هژمونی امریکا
2-2-5- چالش بزرگ، اژدهای زرد آسیایی!
2-3- تحلیل: چین و تلاش برای کسب هژمونی در قرن بیست ویکم
فصل سوم. علت های ظهور چین
3-1- درآمد چین، حرکت با چراغ خاموش!
3-2- بخش اول: نگرش رهبران
3-2-1- دنگ شیائوپینگ، معمار چین نو
3-2-2- مائو و دنگ، دو رهبر، دو نگاه!
3-2-3- سیاست خارجی چین، از انقلابی گری به توسعه گرایی
انقلاب و جنگ مائو
"توسعه و صلح، دنگ"
1. دگرگونی در اصول راهنما
2. کمرنگ شدن باورهای اعتقادی در روابط با سایر کشورها
3. نگاه نوین به اقتصاد بین الملل
4. دگوگون شدن رفتار از جنبش به دولت ملی
5. رشد جایگاه تعاملات اقتصادی در سیاست خارجی چین
6. دگرگونی در الگوی همکاری در سازمان های بین المللی
3-3- بخش دوم: نگاه چین به نظام بین الملل
3-3-1- تغییر نگاه ایدئولوژیک به نگاه اقتصادی، سیاسی، امنیتی
3-3-2- ظهور مسالمت آمیز، انتخاب استراتژیک
1. ایجاد محیطی مسالمت آمیز برای پیشبرد فرآیند نوسازی اقتصادی خود
2. سوق دادن نظم بین المللی به سوی چند قطبی
3. هموارسازی مسیر ظهور چین
3-3-3- نگاه چینی
نگاه چینی
3-4- بخش سوم: ظهور اقتصادی چین
3-4-1- چین: دومین اقتصاد بزرگ دنیا
3-4-2- اقتصاد چین
3-4-3- قابلیت های چین در عرصه ی انرژی
3-4-4- رشد اقتصادی چین در دهه اول قرن بیست ویکم
3-5- بخش چهارم: ظهور نظامی چین
3-5-1- نگاهی به سند دفاع ملی چین
1. نظم بین المللی: تداوم ثبات سیستمی
2. تهدیدات پیش روی چین و راه های مقابله
3. محیط امنیتی و همکاری بین المللی
3-5-2- روند نوسازی نظامی ارتش چین
1. پایان جنگ سرد و تغییر محیط امنیتی چین
2. انقلاب در امور نظامی
3. معضل تایوان
1. مبارزه با فساد
2. افزایش سریع بودجه نظامی
3. کاهش نیروها
4. نوسازی تسلیحات
5. افزایش قدرت نیروی نظامی
6. گسترش برنامه ای تأثیرگذاری فضایی
7. افزایش سطح نیروهای نظامی
8. 3-5-3- چین نظامی مدرن
3-5-4- واکنش ها
3-6- بیداری غول خفته، چین و گام های بلند به سوی توسعه
فصل چهارم. بررسی علت های رقابت دو قدرت، امریکا و چین
4-1- درآمد
4-2- بخش اول: حوزه ی عملی
4-2-1- "جنگ پنهان امریکا و چین"
4-2-2- رقابت بر سر سهم از کیک اقتصاد جهانی
4-2-3- رقابت بر سر منابع انرژی جهان
4-2-4- تقابل ارزش های کنفوسیوسی و غربی
4-2-5- مسأله ی تایوان
4-2-6- بحران هسته ای کره ی شمالی
4-2-7- حقوق بشر
4-2-8- توسعه ی توان نظامی چین
4-3- گفتار دوم: حوزه ی تئوری
4-3-1- علت های تعارض دو قدرت
تغییر وضع موجود و حفظ وضع موجود.
3. چندجانبه گرایی و یک جانبه گرایی
3. صلح در مقابل امنیت
4. کسب هژمونی
تحلیل نهایی پایان رقابت عقاب و اژدها
کتابنامه
منابع فارسی
1. کتاب های فارسی
2. مقالات فارسی
3. منابع اینترنتی فارسی
4. گزارش های راهبردی و بولتن ها ومصاحبه
منابع انگلیسی

محصولات مشابه

نمایش همه