پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

به آن مرد تلفن نکن

مسیری به سوی رهایی از ارتباط ناکام

ناشر : سازمان سمت

نویسنده :

مترجم : شمس الدین حسینی , الهام آرام نیا

ویراستار : حمیده رستمی

نسخه های موجود: کتاب دیجیتال

قیمت: 10,900 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

...
صفحات کتاب 154
کنگره HQ800/2‏‫‬‭‬‭/ف9ب9 1387
دیویی 646/77
کتابشناسی ملی 1185897
شابک 978-964-412-846-2
سال نشر 1387
مقدمه
1-حلقه ی اجبار را بشکنید
2-ماتم گرفتن و غصه خوردن
مراحل فقدان
تمرینات نوشتنی
3-بهبود یافتن از طرد شدن
حمایت
تمرینات نوشتنی
4-پدری کردن نامناسب
آرزو برای پدری خیالی
پدری کردن نامناسب و ارتباطات شما
از قید دختر کوچولو رها شوید
تمرینات نوشتنی
5-مادران و مردان
6-مواردی که گمان می کنید شما را به آن مرد وابسته نگه می دارد
صورت آرمانی دادن به او
تمرینات نوشتنی
آخرین فرصت
تمرینات نوشتنی
تصورات عاشقانه
تمرینات نوشتنی
فکر کردن درباره ی گذشته
تمرینات نوشتنی
اگر فقط...
تمرینات نوشتنی
پایان خوب
تمرینات نوشتنی
بیا همچنان دوست باشیم
تمرینات نوشتنی
7-مرد دمدمی مزاج
نشانه های مرد دمدمی مزاج چیست؟
طرز برخورد با مرد دمدمی مزاج
چرا با مردی دمدمی می مانید؟
تمرینات نوشتنی
تمرینات نوشتنی
8-او تغییر نخواهد کرد!
تمرینات نوشتنی
9-رفتار وسواسی
10-دوباره از موقعیت فاصله بگیرید
11-برنامه ای ده مرحله ای برای اینکه به آن مرد تلفن نکنید
مرحله ی یک
تمرینات نوشتنی
مرحله ی دو
تمرینات نوشتنی
مرحله ی سه
مرحله ی چهار
تمرینات نوشتنی
مرحله ی پنج
تمرینات نوشتنی
مرحله ی شش
تمرینات نوشتنی
مرحله ی هفت
مرحله ی هشت
تمرینات نوشتنی
مرحله ی نه
مرحله ی ده
تمرینات نوشتنی
جدول 1
ترکیب زمانی
جدول 2
فعالیت هایی که به شما کمک می کند حواستان را پرت کنید
جدول 3
علائم اخطاردهنده ی اولیه که نشان می دهد می خواهید به او تلفن کنید
جدول 4
پیشرفت ماهانه
جدول 5
تقویم
نظام حمایتی ام
پنجاه کاری که می توانید انجام دهید تا به آن مرد تلفن نکنید!
12-مقابله با عقبگرد
عقبگرد
تمرکز دوباره
کار
سلامتی
درمان
از این ماجرا عبرت بگیرید
درس های معنوی
آرزوها و خواسته ها

محصولات مشابه

نمایش همه