پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

انسان کامل در نگاه عطار

ناشر : آوای نور

نویسنده :

نسخه های موجود: کتاب الکترونیکی

قیمت: 6,000 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

...
صفحات کتاب 200
کنگره PIR5057‭‬ ‭/ع4‏‫‬‮‭ح3 1390
دیویی 8‮فا‬1/23
کتابشناسی ملی 2281324
شابک 978-600-5413-36-6
سال نشر 1390
پیشگفتار
مقدمه
فصل 1: نگاهی به اندیشه و زبان عطّار
1- اندیشه عطّار
2- رمز، زیبایی زبان عطّار
3- مذهب عطار
فصل 2 / ویژگیهای انسان کامل در عرفان نظری از دیدگاه عطار
1- آیینه حق
2- قطب عالم
3- عالم اکبر‏
4- منشأ ظهور عالم
5- جامع اسمای الهی
تفاوت حلاج و عطار
6- صاحب علم لدنّی
6-1- ارزش عقل و خرد
6-2- عجز ناتوانی عقل، درزمینه معرفت حق
6-3- ناتوانی عقل ، در مقابل شرع
6-4- ناتوانی عقل در مقابل عشق
7- ولایت تکوینی
7-1- خلق به همت
7-2- ترجمان دل سالک
7-3- اکسیر حیات
7-4- تصرّف در زمان
8- بی نام و نشان
9- ساقی جان
وحدت وجود
بازتاب اعتقاد به وحدت وجود در اندیشۀ عطار
1- یگانگی مرام ها
2- تسامح در برخورد با دیگران
فصل 3 / ویژگی های انسان کامل در عرفان عملی از دیدگاه عطار
1-پایبندی به شریعت
2- تهذیب نفس
2-1- بدگمانی و سوءظن به نفس
2-2- اثرات مبارزه با نفس
2-2-1- استواری شخصیت
2-2-2 – خودشناسی
٢-2-3- رسیدن به حیات پایدار
2-2-4- بینایی چشم دل
2-3- راه های تهذیب نفس
٢-3-1- جوع
2-3-2- عصمت
دلایل تأکید بر عصمت:
1- کنترل زبان از گناه
2- آگاهی به اسرار باطنی
3- عدم درک سخنان عرفا از سوی مردم عامی
4- انس به دم زدن با حق
5- ضعف و ناتوانی آدمی در شناخت اسرار الهی
2-3-3- سَهَر
2-3-4- عُزلت
2-3- 5- ذکر
2-3-6 یاد مرگ
3- تخلّق به اخلاق الهی
3-1- رحم و شفقت نسبت به خلق
3-2- پاکی و کرم و لطف
3-3- انصاف
3-4- صدق و اخلاص
3-5- حرکت و تلاش مداوم
3-6- خوش خلقی
3-7- وارستگی و آزادی
3-8- سخاوت
3-9- عیب پوشی از دیگران
3-10- علوّ همّت
3-11- رضا
3-12- حلم
3-12- تواضع
3-14- وفای به عهد
3-15- حضور پیوسته در پیشگاه حق
3-16- مناجات و تضرّع
4- ارشاد خلق
فصل 4 / مهمترین وظایف رهرو
١- جست و جوی پیر و پیروی از او
2- تسلیم محض در مقابل او
٣- رعایت ادب و حرمت پیر
مبارزه با موانع راه کمال
١- توقف در پل مجاز
2- دنیا طلبی
٣- تحقیر دنیا
٤- ناخالصی در عبادت
٥- ادّعای پاکی و کرامت
٦- مال و ثروت
٧- جاه و مقام
٨- بخل
٩- زهد وعزلت
١٠- ضعف و عجز
١١- ترس از مرگ
١٢- غم و اندوه
١٣- ناامیدی از رحمت حق
١٤- غفلت و بی خبری
١٥- غرور
پیمودن مراحل کمال
1- طلب
2- عشق
3- معرفت
4- استغناء
5- توحید
6- حیرت
7- فقر و فنا
یادداشت ها
فهرست منابع و ماخذ

محصولات مشابه

نمایش همه