پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

روان شناسی اجتماعی رفتار حزبی

مطالعه موردی یونان

ناشر : مرندیز

نویسنده :

مترجم : محمد قلی پور

نسخه های موجود: کتاب الکترونیکی

قیمت: 1,600 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

...
صفحات کتاب 112
کنگره JF2051‏‫‬‭‬‭/ت4ر9 1387
دیویی 324/2019
کتابشناسی ملی 1199104
شابک 978-964-9921-54-9
سال نشر 1387
مقدمه ی مترجم
فصل 1: احزاب حاکم، رقیب و خارج از قدرت
احزاب حاکم، رقیب و خارج از قدرت
روزنامه ها
دوره ی  تحلیل
داده ها
قالب بندی بسته ها
طرز رفتار و قدرت
روش اندازه گیری
حزب باثبات
برخی ملاحظات
ثبات و انعطاف پذیری رفتار
نتیجه گیری
پیوست ها
 یادداشت ها
فصل2: تعامل میان احزاب رقیب
مقدمه
مقوله بندی: اثرات کمی و کیفی
مقوله بندی و روابط قدرت حزبی
هویت مشترک حزبی: عامل پیش بینی کننده ی دایمی در مورد کاربرد مقوله بندی میان احزاب
کاربرد روان سنجی توسط احزاب
استراتژی تکذیب
«تأیید» در رقابت های انتخاباتی و مذاکرات پس از آن
تأیید وضعیت قدرت حزب
ضمایم
 یادداشت های فصل
 نتیجه گیری
احزاب حاکم، رقیب و خارج از قدرت
ثبات
انعطاف ناپذیری و انعطاف پذیری
مقوله بندی
روان سنجی
تکذیب
تأیید
واژگان توصیفی
منابع و مآخذ

محصولات مشابه

نمایش همه