پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

هیپنوتیزم کاربردی

ناشر : تجسم خلاق

نویسنده :

نسخه های موجود: کتاب دیجیتال

قیمت: 2,900 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

...
صفحات کتاب 154
کنگره BF1148‭‬ ‭/ف2‏‫‬‭ھ2 1381
دیویی ‏‫‬‭‬‮‭154/7
کتابشناسی ملی م‌81-33180‬‬
شابک ‭978-964-93819-3-0
سال نشر 1381
مقدمه
پیشگفتار
با هیپنوتیزم از خواب بیدار شوید
تکنیک تمرین بدون فشار چیست؟
چگونه هیپنوتیزم دارای چنین قدرتی می باشد؟
فصل اول: کاربردهای هیپنوتیزم
کاربردهای درمانی
هیپنو آنالیز
خودهیپنوتیزم
دقت فوق العاده
بازگشت
فصل دوم: انتخاب سوژه باپاندول
نمونه ای از تلقین به خود ناآگاهانه
آزمون تلقین بر روی خودتان
مرحله دوم آزمایش
آزمون تلقین بر روی فرد دیگر
فصل سوم: آزمون های تلقین پذیری
آزمون ریلکسیشن
آزمون نوسان
مرحله دوم آزمون نوسان
مرحله سوم آزمون نوسان
قفل کردن دستان سوژه
آزمون صندلی
تجزیه و تحلیل آزمایش های شما
فصل چهارم: شرایط اولیه برای هیپنوتیزم کردن
سوژه های انتخاب شده چه فکر می کنید
سوءتفاهم سوژه ها در مورد حالت هیپنوز
درباره این که چه کسی را هیپنوتیزم می کنید محتاط باشید
افرادی که «نباید» هیپنوتیزم شوند
افرادی که آسانتر هیپنوتیزم می شوند
کودکان و نوجوانان
شرایط مطلوب برای القای حالت هیپنوز
صدای شما و آنچه که باید بگویید
شخصیت و خودمحوری
از خودتان در برابر تلقین منفی محافظت نمایید
فصل پنجم: هیپنوتیزم کردن با نگاه خیره
روش اول
روش دوم
روش سوم
چگونه از هیپنوتیزم کردن خودتان بطور ناخودآگاه اجتناب کنید
روش چهارم
طولانی کردن مکث بعد از عددهای فرد
روش پنجم
یک تکنیک خاص
فصل ششم: دیگر تکنیک های هیپنوتیزم کردن
روش ششم
روش هشتم (آزمون بلند شدن دست)
روش نهم (برخورد سیاستمدارانه با سوژه های مشکل)
روش دهم
فصل هفتم: از خواب به حالت هیپنوز و هیپنوتیزم فوری
روش یازدهم
روش عملکرد
روش دوازدهم (روش شنیداری)
روش فوری
سومنامبولیست های خودانگیز
روش های دارویی
هیپنوتیزم از طریق لوح فشرده (به فصل پانزدهم مراجعه شود)
فصل هشتم: عمیق کردن حالت هیپنوتیزم
شرطی سازی هیپنوتیزمی
آزمون دست سفت شده
آزمون بسته شدن چشم
فصل نهم: هیپنوتیزم غیر رسمی
حالت عمیق هیپنوتیزم
فصل دهم: نمایش با هیپنوتیزم
هیپنوتیزم نمایشی
هیپنوتیزم گروهی
علائم عمیق شدن هیپنوتیزم
فصل یازدهم: به پایان بردن هیپنوتیزم
بیدار کردن سوژه از حالت هیپنوتیزم
بیدار کردن سوژه هایی که در هیپنوز عمیق هستند
پس از جلسه هیپنوتیزم
تلقینات فراموشی پست هیپنوتیکی
دو قاعده اساسی در هیپنوتیزم
فصل دوازدهم: تلقینات پُست هیپنوتیک
تلقینات پست هیپنوتیک
تلقینات پست هیپنوتیک آزمایشی
بدست آوردن اعتماد کامل سوژه
دوام تلقین پست هیپنوتیک
فصل سیزدهم: خودهیپنوتیزم
اهداف خودهیپنوتیزم
هیپنوتیزم تمامآ خودهیپنوتیزم است
اختلاف در نام است نه در ماهیت حالت هیپنوز
فصل چهاردهم: آموزش خودهیپنوتیزم
تلقینات پست هیپنوتیک محافظت کننده
آموزش خودهیپنوتیزم به دانشجو
تفاوت بین «صحبت کردن با» افراد و «گفتن به» آنان
تشریح حالت هیپنوتیزم
اطمینان بخشیدن به سوژه
هیپنوتیزم کردن سوژه
عمیق کردن حالت هیپنوز
تلقینات پست هیپنوتیکی برای خودهیپنوتیزم
کاربردهای خودهیپنوتیزم
فصل پانزدهم: خود هیپنوتیزم با لوح فشرده
درس اول
درس دوم
درس سوم
تخیل یا واقعیت
درس چهارم
درس پنجم
درس ششم
فصل شانزدهم: هیپنوتیزم و خدمات درمانی
پیشگیری بهتر از درمان است
فصل هفدهم: سخن پایان
اجتناب از ایجاد وابستگی
نمایش قدرت های فیزیکی
تلقین های درمانی

محصولات مشابه

نمایش همه