پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

حرکات انرژی زا

برای جسم، ذهن و روح

ناشر : تجسم خلاق

نویسنده :

مترجم : جمشید هاشمی

نسخه های موجود: کتاب دیجیتال

قیمت: 6,000 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

...
صفحات کتاب 249
کنگره RA781/8‭/ب‌8ح‌4 1382
دیویی 613/7148
کتابشناسی ملی ‭م‌82-5371
شابک 964-93819-6-1
سال نشر 1382
راهنمائی مقدماتی برای بازگرداندن جوانی :
پیش گفتار
مقدمه
حقیقت
دوره ای که تغییر به همراه دارد
راهکارهائی که درهای مدی تیشن را می گشایند
ترکیب راهکارهای سنتی
انتخاب :
تسلیم و رهائی
قسمت اول: عوامل و اصول اولیه
انژی چی
«چی» انرژی کیهان است.
یک جستجوی جهانی
نگهداری نیروی «چی» در بدن
پل انرژیائی
دو قفل انرژیائی
رها ساختن انرژی اضافی
تنفس کامل
راهکار تنفس کامل
یک نکته احتیاطی :
تنفس پاک کننده :
راهکار تنفس پاک کننده
نادی سوقانا :
چاکراها
رنگ های چاکرائی و کلمات کلیدی
ایجاد شکیبائی :
نقاط اتکاء
داخل ساختمان، بیرون از ساختمان
رنگ ها، لباس ها و مواد خوشبو :
سنگ های قیمتی، کریستال ها و فلزات
سنگ های قیمتی برای هر یک از چاکراها :
فلزات :
موسیقی
ابزارهای درونی :
تجسم :
مانتراها، یانتراها و کوان ها
مدی تیشن
کیفیت چپ، کیفیت راست
راهکارهای انفعال جهت رشد معنوی :
مودراها :
راهکار بالا کشیدن نور :
مدی تیشن رحم
مدیتیشن پویای چرخش صوفیانه (سماع)
ذکر یا مانترای صوفیانه
تمرین های چاکرائی برای بدن، ذهن و روح
ذکر یا مانترای صوفیانه
رقص چهار جهتی
قسمت دوم : تمرینهای بدنی
چی کنگ اژدهای قرمز
ساختن یک چوب دستی طولانی برای خود
راهکارهای مبتدی چی کونگ اژدهای قرمز
تنفس اژدها
نیروی هرم
فضای درونی
پیچیدن شبیه مار
راهکار
فضای درونی
سلام بر خورشید
فضای درونی
چرخش دم اژدها
فضای درونی
اژدها روی طناب بندبازی
فضای درونی
بی نهایت
راهکار
فضای درونی
چرخش اژدها
حمله یا جهش اژدها
خم شدن اژدها
راه رفتن اژدها
اژدها غلتک حرکت می دهد.
اژدها بسوی آسمان اشاره می کند
اژدها بدن خود را کش می دهد.
متوازن شدن با پنج عنصر
تای چی چی کونگ
راهکار مقدماتی تای چی چی کونگ
بیدار ساختن نیروی "چی"
جمع آری نیروی چی
اژدهای متوازن کننده شبیه مرغ ماهیخوار
مرغ ماهیخوار بال می گشاید(پرواز می کند)
مرغ ماهیخوار می خواهد پرواز کند.
مرغ ماهیخوار پرواز می کند
مرغ ماهیخوار تکان می خورد و به اینسو و آنسو برود.
پایان حرکت نوسانی
حرکت دادن چرخ قانون
در دست داشتن آسمانها
نور هدایت شونده
کش دادن بدن بین زمین و آسمان
کشش عمودی
کشیدن کمان
ببر از غار بیرون می آید.
مرغ ماهیخوار نیروی چی را به درون می کشد
گردش نور
تای چی رولر
ایستادن در وضعیت 1
ایستادن در وضعیت 2
ایستادن در وضعیت 3
ایستادن در وضعیت 4
ایستادن در وضعیت 5
نشستن در وضعیت 1
نشستن در وضعیت 2
دراز کشیدن در وضعیت 1
دراز کشیدن در وضعیت 2
ضرب صوفیانه
استفاده از ذیل
اجرای رقص :
حرکات ابتدائی لگن خاصره
حرکت سریع باسن
رقص لگن خاصره :
راهکارهای اضافی :
راه رفتن بسیار آرام
رقصیدن با پارچه های توری
انرژی دهندگان چاکرا
انرژی دهنده 1
انرژی دهنده 2
انرژی دهنده 3
انرژی دهنده 4
انرژی دهنده 5
گردش دهنده انرژی
تمرینهای ایزومتری هندی (حرکت ماهیچه ها بدون حرکت بدن.
کش دادن بدن به طرف بالا 1
کشش بدن بطرف بالا 2
خم شدن به پهلو 1
خم شدن به سمت جلو
خم شدن به سمت عقب
چرخش ستون فقرات
یوگا
کشش پشت
سر به طرف زانو
وضعیت کمان
وضعیت گربه
نیم چرخش ستون فقرات
وضعیت پروانه
وضعیت کله گاو
وضعیت لاک پشت
وضعیت وانهاده
قسمت سوم: کیمیاگری
مقایسه کنید و تلفیق نمائید.
یک برنامه نمونه جهت تمرین روزانه
چند راهکار ابتدائی دیگر
گشودن چهار دروازه
بستن با انرژی شفابخش
چند نکته مهم
درمان روح
رشد معنوی و جوان شدن
چگونه این تمرینها بدن ما را جوان می سازند
هورمون ها و جریان نیروی "چی"
آناهاتا، یا چاکرای قلب
یک مانترا برای چاکرای قلب
طریقه رسم یانترای قلب
تولد دوباره می تواند قلب شما را باز کند
ملاقات با زندگی درونی

محصولات مشابه

نمایش همه