تست

Ad Group: 

  • Sidebar Top Ads

Ad Type

Image Ad

Ad Image: 

URL Address

http://media.mehr.ir

Link Target

Open destination URL in a new window

Active Date

۰۷/۰۳/۱۳۹۷ ۰۲:۴۴ ب.ظ۰۳

تاریخ پایان

۰۷/۰۹/۱۳۹۷ ۰۲:۴۴ ب.ظ۰۹

وضعیت

This ad is active

TEL

رسانه مهر فرجام یک کار گروهی است که توانستیم بستری را برای پیوند هموطنان و همه پارسی زبانان گیتی فراهم آوریم