درباره ما

مهر را روشنی از روی تو افروختن است

 

رسانه مهر فرجام یک کار گروهی است که توانستیم بستری را برای پیوند هموطنان و همه پارسی زبانان گیتی فراهم آوریم و جایی را سامان دهیم تا بتوانیم اندیشه های نیک مان را به دیگران پیشکش کنیم.

گر بر کَنَم دل از تو و بردارم از تو مِهر          آن مِهر بر که افگنم آن دل کجا بَرَم؟!

مهر(م : مردم       ه : همراه        ر : رسانه)

در این راستا بر آنیم تا در میزبانی محتوا ، گردهم آیی کاربران و ارائه سرویس فراگیر باشیم و از همه زیرساختهای ارتباطی و مخابراتی بسته به محتوا ، شرایط  کاربر و دستگاههایی مانند گوشی همراه، رایانه و تلویزیون بهره گرفته و راهکارهای نوین را پیش روی بگذاریم.

رسانه مهر نماد همه آثار دیداری و شنیداری مردم و نهادهای فرهنگی و تهیه کنندگان حرفه ای را میزبانی میکند

رسانه مهر نماد پیوند بین همه کاربران را برقرار میکند تا همه بتوانند از محتوای دیداری و شنیداری انتشار یافته یکدیگر بهره ببرند

رسانه مهر نماد کوشش میکند تا کاربران علاقه مند و با استعدادها را در زمینه کاری خود پیدا کرده و بشناساند

 

رسانه مِهر  ،  مُهری از مِهر بر چهرة ماست

TEL

رسانه مهر فرجام یک کار گروهی است که توانستیم بستری را برای پیوند هموطنان و همه پارسی زبانان گیتی فراهم آوریم